Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовной юстиции

Вопросы лекции:

 • Поняття міжнародно-правового співробітництва в галузі кримінальної юстиції. Еволюція міжнародного антикримінального співробітництва. Сучасні форми і методи реалізації міжнародної кооперації в галузі кримінального правосуддя. Суверенітет держав і межі міжнародного співробітництва в цієї сфері. Основні міжнародно-правові документи, що регламентують міжнародно-правове співробітництво в галузі кримінальної юстиції. 
 • Міжнародні стандарти функціонування кримінального правосуд­дя. Суверенітет держав і межі міжнародного співробітництва в сфері оптимізації кримінального правосуддя. Міжнародно-правові механізми забезпечення дотримання, прав людини у сфері кримінального право­суддя: мета і можливості. Універсальні міжнародно-правові механізми забезпечення дотримання прав обвинувачуваного у кримінальному процесі. 
 • Європейська система захисту прав людини у сфері кримінального правосуддя. Європейська Конвенція захисту прав людини і основних свобод як джерело формування європейських стандартів прав лю­дини в сфері кримінального правосуддя. Ефективність міжнародного співробітництва в досягненні невідворотності покарання та гарантії прав людини. 
 • Інститут екстрадиції в міжнародному кримінальному праві. Принцип aut dedere aut judicare. Правопорушення, що тягнуть ви­дачу (екстрадиційні злочини).Договірна регламентація діапазону екстрадиційних злочинів. Імперативні і факультативні підстави для відмови у видачі. Принцип «Non bis in idem». Правило спеціалізації і принцип подвійної кримінальності як елементи правозахисного механізму міжнародної екстрадиції. Проблема видачі державою власних громадян: міжнародна практика і законодавство України. Принцип екстрадиційного імунітету стосовно політичних правопорушників. Спрощена екстрадиція та європейський ордер на арешт. Тенденція інтернаціоналізації національних інститутів правосуддя, їх кооперації з відповідними інститутами судових систем інших країн. Вплив міжнародного співробітництва на рівень правової захищеності особистості в сфері кримінальної юстиції. 

Вопросы семинарского занятия:

 1. Поняття міжнародно-правового співробітництва в галузі кримінальної юстиції. Еволюція міжнародного антикримінального співробітництва.
 2. Сучасні форми і методи реалізації міжнародної кооперації в галузі кримінального правосуддя. Суверенітет держав і межі міжнародного співробітництва в цієї сфері.
 3. Основні міжнародно-правові документи, що регламентують міжнародно-правове співробітництво в галузі кримінальної юстиції.
 4. Міжнародні стандарти функціонування кримінального правосуд­дя. Суверенітет держав і межі міжнародного співробітництва в сфері оптимізації кримінального правосуддя.
 5. Міжнародно-правові механізми забезпечення дотримання прав людини у сфері кримінального правосуддя: мета і можливості. Універсальні міжнародно-правові механізми забезпечення дотримання прав обвинувачуваного у кримінальному процесі.
 6. Європейська система захисту прав людини у сфері кримінального правосуддя. Європейська конвенція захисту прав людини і основних свобод як джерело формування європейських стандартів прав людини в сфері кримінального правосуддя.
 7. Ефективність міжнародного співробітництва в досягненні невідворотності покарання та гарантії прав людини: проблема балансу
 8. Інститут екстрадиції в міжнародному кримінальному праві.
 9. Принцип aut dedere aut judicare.
 10. Правопорушення, що. тягнуть видачу (екстрадиційні злочини). Договірна регламентація діапазону екстрадиційних злочинів.
 11. Імперативні і факультативні підстави для відмови у видачі.
 12. Принцип «Non bis in idem». Правило спеціалізації і прин­цип подвійної,кримінальності як елементи правозахисного механізму міжнародної екстрадиції.
 13. Проблема видачі державою власних громадян; міжнародна практика і законодавство України.
 14. Принцип екстрадиційного імунітету стосовно політичних правопорушників.
 15. Спрощена екстрадиція та європейський ордер на арешт.
 16. Вплив міжнародного співробітництва на рівень правової захищеності особистості у сфері кримінальної юстиції.

Темы рефератов:


Список рекомендованной литературы:

Основна література 
 • Блищенко И. П., Каламкарян Р. А., КарпецИ. И., Кудрявцев В. H., Мюллерсон Р. А. Международное уголовное право: Учеб. Пособие /Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. Перераб. и доп. — М., 1999. 
 • Буткевич В.Г. Міжнародне кримінальне право// Міжнародне право. Основні галузі/ За ред. В.Г. Буткевича. — Київ, 2004. 
 • Иногамова-Хегай Л.^В. Международное уголовное право. — СПб., 2003. 
 • Кареклас С., Пашковський М. Кримінальне право ЄС. — Одеса, 2004. Лукашук И.И., Наумов A.B. Международное уголовное право: Учебник. — М., 1999. 
 • Тимченко Л.Д. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Учбовий посібник. - Ірпінь, 2005. 
 • International Criminal Law/ Ed. by M. C. Bassiouni — New York, 1999. 
 • Bantekas I., Nash S., Mackarel M. International Criminal Law. — London, 2001. 
 • International Criminal Law and Procedure/ Ed.by J. Dugard, C.Van Den Wyngaert. — Dartmouth, 1996. 
Додаткова література 
 • Аленін Ю. П., Затилкіна Т. В., Пашковський М. І, Деякі питання захисту прав людини при застосуванні конвенцій про правову допо­могу у кримінальних справах // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. — Т. 12. — K., 1999. 
 • Ахтырская Н, Оказание правовой помощи по уголовным делам в рамках Содружества // Российская юстиция. — 2002. — № 7. 
 • Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно­процессуального и международного права. — Л., 1986. 
 • Белозеров Ю.Н., Нагаев Е.А. Гарантии прав и законных интересов иностранных граждан в уголовном процессе / Ю-Н. Белозеров, Е.А. Нагаев. — М., 1999. 
 • Березняк В. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт // Право України. — 2006. — № 11. 
 • Березняк B.C. Екстрадиція осіб, які засуджені за вчинення злочинів //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. — Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005, 
 • Бирюков П. Н. К вопросу о правовом статусе доказательств по уголовным делам, полученных из источников в иностранном государстве // Правоведение, — 1999. — № 2. 
 • Бирюков П.Н. Нормы уголовного процессуального права, в право­вой системе Российской Федерации. — Воронеж, 2001. 
 • Бойцов А.И. Выдача преступников. — СПб: Изд. Р. Асланова, 2004. 
 • Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе уголовной преступностью. — М., 1993. 
 • Бубнофф фон Е. Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС // Юридична Україна. — 2003. — № 2. 
 • Васильєв Ю. Г. Региональные системы института выдачи преступ­ников (экстрадиции) // Право и политика. — 2002. — № 10. 
 • Виноградова О.І. Проблемні питання проекту нового КПК України в частині регулювання підстав для відмови у видачі осіб, які вчинили злочин (екстрадиції) // Адвокат. — 2006. — № 1. 
 • Волеводз А. Г. Концептуальные проблемы совершенствования регламентации уголовно-процессуальных аспектов международного сотрудничества в проекте УПК РФ // Юрист, 2001. — № 1. 
 • Волеводз А.Г. Международный: розыск, арест и конфискация по­лученных преступным путем денежных средств и имущества (право­вые основы и методика) / Научн. редактор проф. А.Б. Соловьев. — М., 2000. 
 • Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уго­ловной юстиции. — СПб., 1998. 
 • Гавриш Т.С. Проблеми правової регламентації міжнародного співробітництва у галузі надання Україною правової допомоги у кримінальних справах / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип 13,— K., 2001. 
 • Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах че­ловека и Европейская социальная хартия: право и практика. — М., 1998. 
 • Грир С. Интересы общества и права человека в Европейской конвенции о защите прав человека. — Страсбург, 1995. 
 • Гротграйн Э. Статья 6 Европейской конвенции по правам человека: Право на справедливое судебное разбирательство. — Страсбург, 1994. 
 • Дремин В.Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными // Актуальні проблеми держави та права. — 36. Наук, праць. — Вип. 6 — 1999. 
 • Дремин В.Н. Теоретические и практические проблемы имплемен­тации Европейских пенитенциарных правил в уголовно-исполнительное законодательство Украины // Проблемы вхождения Украины в европей­ское правовое пространство. Монография /Н.А. Дремина, В.Н. Дремин, A.A. Делинский, А.К. Вишняков, М.Е. Черкес. — Одесса, 1999. 
 • Дремина H.A. Международно-правовые обязательства Украины по договорам о выдаче осужденных лиц и предполагаемых преступников в контексте защиты прав человека // Актуальні проблеми держави та права. — 36. Наук, праць. — Вип. 7 — 1999. 
 • Дремина Н. А. Европейская конвенция о выдаче правонаруши­телей 1957 г. и национальное законодательство Украины в контексте защиты прав человека // Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство. Монография /Н. А. Дремина, В. Н. Дремин, А. А. Делинский, А. К. Вишняков, М. Е. Черкес. — Одесса, 1999. 
 • Душейко Г. О., Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Копанієць Д. О. Міжнародний розшук: Теорія та практика: Монографія. — K., 2006. 
 • Жешко С.Ф., Конах Е.И. Правовые основы и организация меж­государственного розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда // Прокурорская и следственная практика. — 1998, — № 4. 
 • Звирбуль В. К, Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников — М: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974. 
 • Зелинская H.A. Европейская конвенция о выдаче правонарушите­лей 1957 года и национальное законодательство Украины в контексте защиты прав человека // Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство: Монографія. — Одеса, 1999. 
 • Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного со­трудничества органов предварительного следствия МВД Российской Федерации. — М., 2000. 
 • Кравчук С. Застосування законодавства, що регулює питання екстрадиції // Право України. — 1998. — № 8. 
 • Кравчук С. Процесуальні особливості виконання міжнародного доручення про надання правової допомоги у кримінальних справах // Право України. — 1998. — № 11. 
 • Кравчук С. Процесуальний порядок перейняття кримінального переслідування // Право України. — 1999. — № 7. 
 • Лихова С., Свистуленко М. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції // Право України, — 2001. — № 1. 
 • Лукашук И.И., Наумов A.B. Выдача обвиняемых и осужденных в меж­дународном уголовном праве: Учебно-практическое пособие. — М., 1998. 
 • Максименко В. Україна — суб'єкт правової допомоги зарубіжним державам у кримінальних справах // Право України. — 1998, — № 11. Маланюк А.Г. Провадження в кримінальних спра­вах, пов’язане міжнародними відносинами, за законодавством України. Автореф. дис. к.ю.н. — K., 2004. 
 • Маляренко В.Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — № 1. 
 • Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. — М., 2001. 
 • Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: пособие. — М,, 1997. 
 • Мудрак Д.О. Поняття видачі правопорушників та передачі засуд­жених осіб у міжнародному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 8. 
 • Овчинский В. Интерпол (в вопросах и ответах).—М.: ИНФРА-М., 2001. 
 • Овчинский В. Русский Интерпол // Международная жизнь. — 1998. 
 • Панов В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международ­ными уголовными преступлениями: Учебное пособие. — М., 1993. 
 • Пашковський М.І. Особливості доказування в кримінальних спраї пов’язаних з міжнародною правовою допомогою. Автореф. дис... канд. юрид. наук. — K., 2003. 
 • Радецький B.C. Національне центральне бюро Інтерполу — щит на шляху міжнародної злочинності //Адвокат. — 199/. — № І. 
 • Сизоненко А. Деякі особливості використання доказів, отриманих за кордоном // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 10. 
 • Смирнов М. Інститут взаємної правової допомоги: діюча практика та перспективи розвитку // Юридична Україна. — 2003. — № 10. 
 • Смирнов М. Норми іноземного права в національному кримінальному праві // Вісник прокуратури. — 2003. — № 11. 
 • Смирнов М.І. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України. — 2003. — № 10. 
 • Спиридонов А. Институты экстрадиции и политического убежища в уголовном праве //Уголовное право. — 2004. — №4. 
 • Степанов А.В. О выдаче преступников // Юрид. вестн. — 1884. - № 7. 
 • Тертишник В., Тертишник О. Проблеми міжнародного співробіт­ництва у сфері правосуддя: екстрадиція та конфіскація // Юридична Україна. - 2003. — № 6. 
 • Шаргородский М.Д. Выдача преступников и право убежища в международном уголовном праве // Вестник Ленинград, ун-та, — 1947.— № 8. 
 • Banolf В.А., Pyle С.Н. То Surrender Political Offenders: the Political Offense Exception to Extradition in United States Law// New York University Journal of International Law and Politics. — №16 (2). — Winter 1984. 
 • Bassiouni М. C. International Extradition in American Practice and World Public Order//lnternational criminal law /Ed. by М. C. Bassiouni. 2nd ed.—Vol.l — Transnational Publishers Inc., 1999, 
 • Bassiouni M.C. The Political Offence Exception in Extradition Law and Practice// Intentional Terrorism and Political Crime/Ed. by M.C. Bassiouni. — 1975. 
 • Blakesley C. L. The Law of International Extradition: A Comparative Study// Revue Internationale de Droit Penal. — 1991. — № 62. 
 • Shearer I. A. The Current Framework of International Extradition: a Brief Study of Regional Arrangements and Multilateral Treaties// International criminal law /Ed. by М. C. Bassiouni, 2nd ed. — Transnational Publishers Inc., 1999. 
 • Grahl-Madsen A. Territorial asylum. — Stockholm, New York, 1980. 
 • Gilbert G. S. Terrorism and the political offence exemption reappraised // International and comparative law quarterly. — № 34(4) Oct. 1985. 
 • Joseph S, The International Covenant on civil and political rights. Cases/materials and commentary. — Oxford, 2000. 
 • Hannay W.M. International terrorism and the political offense exception to extradition // Columbia journal of transnational law. — №18 (3) - 1980. 
 • Leach Ph. Taking a case to the European Court of Human Rights. —Blackstone, 2001. 
 • Ravaschiere V. P. Terrorist extradition and the political offense exception: an administrative solution // Virginia journal of international law.-№21(1)-1980. 
 • Sapiro M.E. Extradition in an era of terrorism: the need to abolish the political offense exception // New York University law review. — № 61(4).

Список рекомендованных правовых актов:

 • Європейська конвенція про видачу правопорушників (1957 р,). 
 • Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників (1975 p.), 
 • Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників (1978 p.). , 
 • Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 p.). 
 • Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну до­помогу у кримінальних справах (1978 p.). 
 • Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (2001 p.). 
 • Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (1972 р,). 
 • Конвенція про передачу засуджених осіб (1983 p.). 
 • Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб (1997 p.). 
 • Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків (1970 p.). 
 • Типовий договір про видачу: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990р. - UN Doc. A/45/116 
 • Конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах, що уклали держави-члени Співдружності Незалежних Держав у м. Мінську 22 січня 1993 р. 
 • Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (1993 p.). 
 • Конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладена державами-членами Співдружності Незалежних Держав у м. Кишиневі 7 жовтня 2002 р. 
 • Рамкове рішення Ради від 13.06.2002 р. про європейський ордер на арешт та про процедури передачі осіб між державами-членами (2002/584/JA1). 
 • Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 р. та Другого 
 • додаткового протоколу 1978 р. до Конвенції: Закон України № 0043 від 16.01.98 р. // Відомості Верховної Ради. — 1998. — № 23. - Ст. 129 (Із змінами від 15.12.99р. //Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 1-Ст.4). 
 • Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 рік: Закон України № 0339 від 22.09.95 Відомості Верховної Ради . — 1995. — № 31. - Ст. 250 (Із змінами від 15.12.99 р. // Відомості Верховної Ради . — 2000. — № 1- Ст.5). 
 • Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік: Закон України № 0337 від 22.09.95 р. // Відомості Верховної Ради . — 1995. — № 31. - Ст. 248. 
 • Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб: Закон України № 0718 від 03.04.2003 р. // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 29. - Ст. 228. 
 • Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Закон України № 0240 від 10.11.94 р. // Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 46. - Ст. 417. 
 • Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік: Закон України № 0738 від 17.12.97 р. // Відомості Верховної Ради. — 1998. -№16. -Ст. 72. 
 • Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 p.: Закон України № 0140 від 03.03.98 р. //Відомості Верховної Ради, — 1998. — № 26. — Ст. 162. 
 • Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства, затверджена Наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Верховного Суду України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань № 34/5 /22/103/512/326/73 від 29.06.1999 р. // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 28. 
 • Про ратифікацію Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків: Закон України № 0172 від 26.09.2002 р. // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 46. — Ст. 343.

Список рекомендованной правоприменительной практики:


Полезные ссылки:


Comments