Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10; тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049,

 Від 01.08.05 №1/9-398

 На №        від_______                                                                      Міністерству освіти і наукиАвтономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки облас­них,
Київської та Севастополь­ської
міських державних адміні­страцій,
ректорам (директорам) вищих навчальних
закладів І—IV рівнів акредитації

 З метою поліпшення якості навчальної літератури та усунення недоліків, які допускають автори підручників і навчальних посіб­ників, надсилаємо "Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчаль­них закладів", якими слід керуватися під час підготовки навчальних книг.

 

Додаток: на 6 стор.

 

Т. в. о. міністра                                                                                              Б.М. Жебровський


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ

 ТА ОБСЯГІВ ПІДРУЧНИКІВ

І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ

 

Київ

«Знання»

2006

УДК 371.671

ББК 74.58

        М54

Відповідальний за випуск —А.Н.Кривошея


Методичні рекомендації щодо структури, змісту та  обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. — К.: Знання, 2006. — 8 с.


Наводяться методичні рекомендації, якими необхідно керувати­ся під час підготовки підручників і навчальних посібників для вищої школи.

 

УДК 371.671

ББК 74.58

 

 

Офіційне видання

 

Методичні рекомендації щодо структури, змісту

та обсягів підручників і навчальних посібників

для вищих навчальних закладів

 

 

 

© Міністерство освіти і науки

України, 2006

                                                           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням вченої ради

Науково-методичного центру вищоїосвіти

Міністерства освіти і науки України

Протокол № 7від 29.07.05р.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ,

ЗМІСТУ ТА ОБСЯГІВ ПІДРУЧНИКІВ

І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України "Про видавничу справу", "Про вищу освіту" та Указу Президента України від 04.07.05 № 1013/2005, якими необхід­но керуватися під час підготовки підручників та навчальних по­сібників.

 

1. Загальні положення

Підручники та навчальні посібники — основні книги для на­вчальної діяльності студентів. Підручник — навчальне видан­ня, що містить систематизоване викладення навчальної дисцип­ліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання. Навчальний посібник — навчальне ви­дання, що частково або повністю замінює або доповнює підруч­ник та офіційно затверджене як такий вид видання. Вони за­тверджуються Міністерством освіти і науки як нормативні ви­дання з відповідним грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник або навчальний посібник відповідає встановленим вимогам, зокрема, змісту навчальної програми дисципліни, до­тримані умови щодо обсягу, належного технічного оформлення.

При створенні підручників та навчальних посібників необхід­но враховувати таке:

- навчальні книги повинні мати високий науково-методич­ний рівень, містити необхідний довідковий апарат;

- підручники та навчальні посібники мають бути написані в доступній формі, навчальний матеріал має бути пов'язаний з практичними завданнями, в книзі мають простежуватися тісні міжпредметні зв'язки.

2. Структура навчальної книги

Структура підручників та навчальних посібників:

- зміст (перелік розділів);

- вступ (передмова);

- основний текст;

- питання, тести для самоконтролю;

- обов'язкові та додаткові задачі, приклади;

- довідково-інформаційні дані для розв'язання задач (таб­лиці, схеми тощо);

- апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).

 

2.1. Зміст

Зміст - це перелік заголовків рубрик у книзі. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочу­вати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не дозволяється.

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки ру­копису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з тек­стом.

Позначення ступенів прийнятої рубрикації ("частина", "розділ", "параграф" та їх порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крап­кою.

Всі заголовки у змісті починаються з великої літери без крап­ки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують крап­ками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту.

Номери сторінок у змісті рекомендується проставляти про­стим олівцем.

2.2. Вступ (передмова)

Вступ (передмова) у навчальній книзі повинен відповідати таким основним вимогам: характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, показувати місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін, місти­ти формулювання основних задач, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови   - 0,1-0,2 авт. арк.

2.3. Основний текст

Основний текст підручника (навчального посібника) — це дидактичне та методично оброблений і систематизований авто­ром навчальний матеріал.

Викладання матеріалу в навчальній книзі має характеризу­ватися об'єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідов­ністю. Композиція підручника, подання термінів, прийоми вве­дення до тексту нових понять, використання засобів наочності повинні бути направлені на те, щоб передати студентові певну інформацію, навчити його самостійно користуватися книгою, викликати інтерес до предмета, що вивчається.

2.4. Питання, тести, задачі, завдання

Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоє­ння знань) у навчальній книзі дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Такі контрольні питання та завдання, що-розміщуються-наприкінці кожної структурної частини книги (глави, параграфа), мають, сприяти формуванню практич­них прийомів і навичок логічного мислення.

Необхідно пам'ятати, що методично правильно поставлені питання та завдання є запорукою того, що засвоєння знань у процесі самостійної роботи з книгою приведе до їх практичного застосування. У ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання обчислювальної техніки, аудіовізу­альних засобів навчання, забезпечити умови обов'язкового ви­користання нормативної та довідкової літератури.

Під час написання навчальних книг необхідно орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння розв'язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають міститися приклади, питання, задачі.

2.5. Ілюстративний матеріал у навчальній книзі

Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою автор.

Можна сформулювати такі загальні рекомендації авторам щодо ілюстрування навчальних книг:

- ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випад­ках, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють інфор-

мацію, що міститься у книзі. Наявність їх дозволяє авторам зро­бити більш чітким, точним та образним виклад програмних ма­теріалів;

- вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовле­ності студентів. Так, у підручниках для студентів молодших курсів ілюстрації мають бути більш образними порівняно з ілю­страціями для студентів старших курсів, які можуть вільно чи­тати креслення та складні схеми;

- під час підготовки ілюстрацій слід враховувати можли­вості відтворення типографіею та інші фактори. Ось чому на цьому етапі важливою є спільна робота автора та редактора. Автор повинен чітко уявляти, як буде виглядати майбутнє ви­дання;

- ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матері­алу основного тексту або містити зайву інформацію, що відво­лікає читача від засвоєння теми;

- подані в підручниках та посібниках технічні креслення, що пояснюють устрій та принципи роботи машин, їх механізмів та вузлів, не повинні містити малозначущих подробиць;

- однотипні ілюстрації у підручнику мають бути виконані в єдиному стилі;

- при поданні статистичних даних доцільно використовува­ти графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації про величини і явища, що вивчаються;

- доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основних моментах ілюстрованого матеріалу.

2.6. Бібліографічний опис

У підручниках (навчальних посібниках) мають бути приведені джерела, з яких отримано фактичний матеріал, що вказуються у відповідних посиланнях та у бібліографічному списку.

У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише дані, допущені до опублікування у відкритому друці.

У бібліографічному списку підручника (посібника) необхід­но вказати основну використану та рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу.

Основними елементами бібліографічного опису є прізвища автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок. Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє видання вказаного твору або зібрання творів.

2.7. Покажчики

Покажчики мають стати обов'язковим структурним елемен­том підручників та навчальних посібників. Вони полегшують користування книгою. До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, що зустрічаються у книзі, а до іменного — прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти в книзі. Поруч з терміном у предметному покаж­чику або прізвищем у іменному покажчику через кому простав­ляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зу­стрічаються.

Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику пишуться в один стовпчик та розташовуються стро­го в алфавітному порядку.

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної групи.

2.8. Додатки

Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися книги в цілому або її окремих частин, а не окремих часткових питань.

Недопустимо включати до книги додатки, що не мають без­посереднього відношення до теми книги.

2.9. Обсяг навчальних видань

Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах.

Авторським аркушем називається одиниця обсягу літератур­ного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друковани­ми знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами.

У практичній роботі на попередньому етапі автор може бра­ти за один авторський аркуш 22 сторінки комп'ютерного тек­сту, надрукованого через 1,5 інтервала шрифтом Times New Roman № 14 на стандартному аркуші формату А.4.

Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визна­чатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивні­стю засвоєння інформації студентом.

 

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою:

 

V п/нп/  п/нп/ * 0,14 (Т а  + Т срс  ),

   

де V п/нп/  - обсяг підручника (навчального посібника) в авторсь­ких аркушах;

     К п/нп/   - коефіцієнт виду видання:

     підручника /Кп/, навчального посібника /Кт/.

Для підручника Кп = 1, а для навчального посібника 0,5 < К нп   < 1. Величина К нп   визначаєтьсяя тією часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний по­сібник. Наприклад, автори планують написати навчальний по­сібник, який, на їхню думку, буде замінювати приблизно 50 % існуючого підручника. У цьому випадку

К нп   = 0,5. Якщо підруч­ника немає, а автори створюють навчальний посібник, що за­безпечує 70 % програми, то Кнп = 0,7   і т.д.   0,14 авт. арк./год- коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 авт. арк. навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи з літературою, розв'язання задач, прикладів тощо. Та -кількість годин у навчальному плані, відведених на дисциплі­ну для аудиторних занять; Тсрс - кількість годин у навчально­му плані, відведених для самостійної роботи студентів.

За наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових мето­дичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.

Підготовка та випуск навчальних книг, які орієнтовані на активізацію самостійної творчої роботи студента, на формуван­ня професійно значущих умінь дозволяють створити необхідні умови для успішної навчальної діяльності.

 

 

Директор Науково-методичного

центру вищої освіти

Міністерства освіти і науки України                                    К.М. Левківський

ċ
Методичнірекомендаціїщодоструктури,змістутаобсягівпідручниківінавчальнихпосібниківдлявищихнавчальнихзакладів.doc
(72k)
Mykola Pashkovsky,
24 янв. 2012 г., 04:54
Comments