Освітньо-професійна програма магістерського рівня за спеціальністю 293 - Міжнародне право

Назва програми: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» 

Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти (п. 2-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти")

  Проектна група: 
  Гладенко Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Анцупова Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Бехруз Хаматула Набієвич, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Короткий Тимур Робертович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Пашковський Микола Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Хендель Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Чайковський Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, Національний університет «Одеська юридична академія».
  Юлінецька Юлія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов №1, Національний університет «Одеська юридична академія».

  Мета програми: Здобуття фундаментальних знань із теорії та практики міжнародного публічного, міжнародного приватного права та права Європейського Союзу, отримання кваліфікації для комплексного аналізу міжнародних відносин та міжнародного права та національного права держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях та дослідницьких інституціях.  

  Comments