Новости‎ > ‎

Ассистентом кафедры Мануиловой Екатериной Викторовной защищена кандидатская диссертация

Отправлено 10 окт. 2013 г., 00:16 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 10 окт. 2013 г., 07:42 ]
Коллектив кафедры международного права и международный отношений поздравляет ассистента кафедры Мануилову Екатерину Викторовну с успешной защитой в специализированном ученом совете К  41.136.01 (Международный гуманитарный университет) кандидатской диссертации по теме: "Международная унификация норм о гражданской ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности"

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МАНУЇЛОВА Катерина Вікторівна 
УДК 341.97:347.51.00.76 
МІЖНАРОДНА УНІФІКАЦІЯ НОРМ ПРО ЦИВІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІЯНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент КІВАЛОВА Тетяна Сергіївна, Національний університет "Одеська юридична академія", професор кафедри цивільного права

Офіційні опоненти: 
доктор юридичних наук, доцент МІЧУРІН Євген Олександрович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри охорони інтелектуальної власності цивільно-правових дисциплін.

кандидат юридичних наук, професор РЕЗНІЧЕНКО Семен Васильович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри цивільно-правових дисциплін.

АНОТАЦІЯ

Мануїлова  К.В. Міжнародна  уніфікація  норм  про  цивільну  відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. –  Рукопис.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.03  –  цивільне  право  і  цивільний  процес;  сімейне право; міжнародне приватне право. – Міжнародний гуманітарний  університет – Одеса, 2013.

Дисертаційна  робота  є  завершеним  науковим  дослідженням,  яке  присвячене  проблемам  уніфікації  норм  про  відповідальність  за  шкоду,  заподіяну  джерелами  підвищеної  небезпеки,  обґрунтуванню  пропозицій,  спрямованих  на  вдосконалення  правового  регулювання  діяльності,  пов’язаної  з  використанням  джерел  підвищеної  небезпеки,  і  процесу  імплементації  уніфікованих  міжнародних  норм  про  відповідальність  за  шкоду,  заподіяну  джерелами  підвищеної  небезпеки,  в  українське законодавство.

У  дисертації  досліджуються  поняття  та  ознаки  джерел  підвищеної  небезпеки,  дається  характеристика  зобов’язань,  що  виникають  у  зв’язку  з  заподіянням  шкоди  джерелами  підвищеної  небезпеки,  аналізуються  підстави та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну  джерелами підвищеної небезпеки. Досліджено особливості уніфікованого  регулювання  цивільно-правової  відповідальності  за  заподіяння  шкоди  окремими видами джерел підвищеної небезпеки.

На основі вивчення нормативного матеріалу та аналізу літературних  джерел  сформульовані  висновки  та  рекомендації  щодо  подальшого  удосконалення правового регулювання відповідальності за шкоду, заподіяну  джерелами підвищеної небезпеки.

Ключові слова: джерело підвищеної небезпеки, зобов’язання внаслідок  заподіяння  шкоди,  володілець  джерела  підвищеної  небезпеки,  деліктна  відповідальність, уніфікація, колізійні норми, lex loci delicti, lex loci injuriae.

 АННОТАЦИЯ

Мануилова Е.В. Международная унификация норм о гражданской  ответственности  за  вред,  причиненный  источником  повышенной  опасности.– Рукопись.

Диссертация  на  соискание  научной  степени  кандидата  юридических  наук  по  специальности  12.00.03  –  гражданское  право  и  гражданский  процесс, семейное право, международное частное право. – Международный  гуманитарный университет – Одесса, 2013.

Диссертационная  работа  является  законченным  научным  исследованием,  посвященным  проблемам  унификации  норм  об  ответственности  за  вред,  причиненный  источниками  повышенной опасности, обоснованию предложений, направленных на совершенствование  правового  регулирования  деятельности,  связанной  с  использованием  источников  повышенной  опасности,  и  процесса  имплементации  унифицированных  международных  норм  об  ответственности  за  вред,  причиненный  источниками  повышенной  опасности,  в  украинское  законодательство.

В  диссертации  исследуются  понятие  и  признаки  источников  повышенной опасности, дается характеристика обязательств, возникающих  в  связи  с  причинением  вреда  источниками  повышенной  опасности,  анализируются основания и условия гражданско-правовой ответственности  за вред, причиненный источниками повышенной опасности. Исследованы  особенности  унифицированного  регулирования  гражданско-правовой  ответственности  за  причинение  вреда  отдельными  видами  источников  повышенной опасности.

Проведенный  сравнительно-правовой  анализ  положений  законодательства  стран  общего  и  континентального  права,  а  также  международных  унифицированных  актов  позволил  выявить  наиболее  характерные признаки источника повышенной опасности, среди которых: а)  невозможность  полного  контроля  со  стороны  человека;  б)  наличие  вредных свойств; в) большая вероятность нанесения вреда.

Анализ  унифицированных  норм  об  ответственности  за  вред,  причиненный  источниками  повышенной  опасности,  позволяет  сделать  вывод,  что  она  конструируется  в  традициях  континентального  права  по  модели  сингулярного  деликта,  характеризующаяся  следующими  особенностями:  способом  причинения  вреда;  объектом,  которому  причиняется  вред;  лицом,  причиняющим  вред;  лицом,  ответственным  за ущерб; личностью потерпевшего; обстоятельствами причинения вреда;  основаниями возникновения обязательств; особыми условиями и пределами  ответственности.  Отмечается  специфика  деятельности,  связанной  с использованием источников повышенной опасности, которая обусловила  существование  специфического  режима  гражданской  ответственности,  наступающей по схеме специального деликта с усеченным составом.

Деликтные  обязательства  относятся  к  внедоговорным,  но  положения  унифицированных  норм,  регулирующих  деятельность,  связанную  с эксплуатацией источников повышенной опасности, свидетельствуют о том,  что  обязательства  по  возмещению  причиненного  вреда  нередко  возникают  между  лицами,  состоящими  в  договорных  отношениях,  что,  однако,  не исключает  возможности  предъявления  иска  из  деликта  и  обуславливает  так  называемую,  присущую  англосаксонском  праву,  «конкуренцию  исков». Оптимальное  решение  данной  проблемы  видится  в  закреплении  формулы  деликтной  ответственности  как  внедоговорной  и  отдельного,  строго  отграниченного  регулирования  отношений,  возникающих  из  договоров,  и  отношений, которые не основаны на наличии между их участниками договора.

На  основании  изучения  нормативного  материала  и  анализа  литературных  источников  сформулированы  выводы  и  рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию  правового  регулирования  ответственности  за  вред,  причиненный  источниками  повышенной  опасности.

Ключевые  слова: источник  повышенной  опасности,  обязательства  вследствие причинения вреда, владелец источника повышенной опасности, деликтная  ответственность,  унификация,  коллизионные  нормы, lex  loci delicti, lex loci injuriae.

 

SUMMARY

Manuilova К. International  unification  of  rules  on  civil  liability  for damage caused by source of increased danger. –Manuscript.

Thesis for Candidate of law degree, specialty 12.00.03 – civil law and civil  procedure; family law; international private law. – International Humanitarian  University – Odessa, 2013.

The  thesis  is  a  completed  research  that  is  devoted  to  the  problems  of unification of rules on liability for damage caused by a source of increased danger,  justification  of  proposals  aimed  at  improving  the  legal  regulation  of activities dealing with the use of source of increased danger, and the process  of  implementation  of  the  harmonized  international  rules  on  responsibility  for  damage caused by a source of increased danger in the Ukrainian legislation.

The thesis investigates the concept and features of the sources of increased  danger, describes the obligations arising from harm-doing, analyzes the grounds  and  conditions  of  civil  liability  for  damage  caused  by  a  source  of increased  danger.  The  peculiarities  of  a  unified  regulation  of  civil  liability  for  damage  caused by the certain types of the sources of increased danger are investigated. On  the  basis  of  normative  regulation  and  the  analysis  of  literature  the conclusions and recommendations for further improvement of legal regulation  of liability for damage caused by source of increased danger are formulated.

Key words: sources of increased danger, liability due to injury, the holder  of the sources of increased danger, tort liability, unification, conflict rules, lex loci delicti, lex loci injuriae.


Comments