Новости‎ > ‎

Visiting lectures under the framework of the Tempus IV Project 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR "European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe – InterEULawEast"

Отправлено 20 дек. 2016 г., 04:31 пользователем Mykola Pashkovskyi   [ обновлено 20 дек. 2016 г., 07:12, автор: Mykola Pashkovsky ]
During 6-9 December 2016, the memorable event took place under the framework of the 
Tempus IV Project 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR "European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe – InterEULawEast"
Professor Mykola Pashkovsky and Associate Professors Mykhaylo Katsyn, Daryna Dvornichenko have visited the Donetsk National University, where they attended meetings with the teaching staff of this University and gave lectures to students. 
Professor M. Pashkovsky gave a presentation 'International Criminal Law and Ukraine', in which he revealed his ideas about the history and perspectives of the future development of the international criminal law. He also expressed his ideas, relating to the Rome Statute and its role in combating international crimes. 

Associate Professor
 M. Katsyn concentrated his lecture on the history of the European economic integration and the construction of the legal regime of the EU Internal Market. 

Associate Professor
 Darina Dvornichenko gave the first lecture devoted to the legal analysis of the Association Agreement with a specific focus on the challenges and prospects of its implementation. The second and third lectures given by D. Dvornichenko were devoted to the analysis of the current challenges for the European Diplomacy with the case studies of Afghanistan, Iraq, Syria and EU's diplomatic capabilities in Cyprus Dispute Resolution, respectively.

It is worth to mention, that the atmosphere at the Donetsk National University was very productive and hospital.

6-9 грудня 2016 року, в рамках Темпус IV проекту 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR "Розвиток магістерської програми з європейського та міжнародного права в Східній Європі - InterEULawEast" були проведені гостьові лекції в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.
Професор Микола Пашковський і доценти Михайло Кацин, Дарина Дворниченко відвідали Донецький національний університет, де вони провели зустрічі з професорсько-викладацьким складом цього університету і читали лекції студентам.
Професор М. Пашковський виступив з доповіддю «Міжнародне кримінальне право і Україна", присвячену історії та перспективам подальшого розвитку міжнародного кримінального права. Він також висловив свої ідеї, які стосуються Римського Статуту і ролі Міжнародного кримінального суду в боротьбі з міжнародними злочинами.
Доцент М. Кацин сконцентрував свою лекцію на історії європейської економічної інтеграції та побудові правового режиму внутрішнього ринку ЄС.
Доцент Дарина Дворниченко дала першу лекцію, присвячену юридичного аналізу Угоди про асоціацію з особливим акцентом на проблемах і перспективах її реалізації. Друга і третя лекції Д. Дворниченко були присвячені аналізу поточних проблем для європейської дипломатії з тематичними дослідженнями Афганістану, Іраку, Сирії та дипломатичних можливостей ЄС в галузі вирішення Кіпрського спору, відповідно.

Варто відзначити, що атмосфера в Донецькому національному університеті була дуже продуктивною і гостинною.

6-9 декабря 2016 года, в рамках Темпус IV проекта 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR "Развитие магистерской програмы по европейскому и международному праву в Восточной Европе - InterEULawEast" были проведены гостевые лекции в Донецком национальном университете имени Василя Стуса.
Профессор Николай Пашковский и доценты Михайло Кацин, Дарина Дворниченко посетили Донецкий национальный университет, где они провели встречи с профессорско-преподавательским составом этого университета и читали лекции студентам.
Профессор М. Пашковский выступил с докладом «Международное уголовное право и Украина", посвященном истории и перспективам дальнейшего развития международного уголовного права. Он также высказал свои идеи, относящиеся к Римскому статуту и роли Международного уголовного суда в борьбе с международными преступлениями.
Доцент М. Кацин сконцентрировал свою лекцию на истории европейской экономической интеграции и построения правового режима внутреннего рынка ЕС. 
Доцент Дарина Дворниченко дала первую лекцию, посвященную юридическому анализу Соглашения об ассоциации с особым акцентом на проблемах и перспективах ее реализации. Вторая и третья лекции Д. Дворниченко были посвящены анализу текущих проблем для европейской дипломатии с тематическими исследованиями Афганистана, Ирака, Сирии и дипломатических возможностей ЕС в области разрешения Кипрского спора, соответственно.

Стоит отметить, что атмосфера в Донецком национальном университете была очень продуктивной и гостеприимной.IEL DonNU 20161206-09 Presentations


Comments