Новости‎ > ‎

Новая книга профессора кафедры Е.Л. Стрельцова (Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : науково- практичний коментар / [Є. Л. Стрельцов, І. І. Митрофанов, А. М. Притула] ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – О.: Фенікс, 2014. – 324 с. )

Отправлено 1 апр. 2014 г., 22:56 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 1 апр. 2014 г., 22:57 ]
В издательстве "Феникс" (Одесса) вышла очередная книга профессора кафедры международного права и международных отношений Национального университета "Одесская юридическая академия", ученого секретаря Южного регионального научного центра Национальной академии правовых наук, члена-корреспондента НАПрН Украины, доктора юридических наук, профессора Евгения Львовича Стрельцова – Научно-практический комментарий Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", подготовленный профессором совместно с доцентами И.И. Митрофановым и А.М. Притулой.

Информация об издании:
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : науково- практичний коментар / [Є. Л. Стрельцов, І. І. Митрофанов, А. М. Притула] ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – О.: Фенікс, 2014. – 324 с. 
У науково-практичному коментарі розглянуті норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що регулюють питання статусу адвока­та, його прав та обов'язків, організації адвокатської діяльності, а також повно­важень органів адвокатського самоврядування. Автори тлумачать положення нормативних правових актів, що стосуються регулювання в Україні адвокатури та адвокатської діяльності, враховані наукові праці і розробки вітчизняних і зарубіжних учених фахівців в галузі адвокатури. 
Видання розраховано на адвокатів, студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також на судців та працівників правоохо­ронних органів.

Авторський колектив: 
Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук Ук­раїни, Заслужений діяч науки і техніки, вчений секретар Південного регіонального наукового центру НАПрН України, адвокат — передмо­ва, статті — 1—2 та загальна редакція. 

Митрофанов Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, заві­дувач кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національ­ного університету ім. М. Остроградського, адвокат — статті — 3—21, 26-30,43-50,59-61.

Притула Анатолій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнарод­ного гуманітарного університету, головний науковий співробітник Пів­денного регіонального наукового центру НАПрН України, адвокат — статті — 22—25, 31—42, 51—58. 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.......................................................................................................... 6

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділ І. Загальні положення..............................................................................   9

Розділ II. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Організаційні форми адвокатської діяльності...................................... 30

Розділ III. Види адвокатської діяльності.

Права і обов’язки адвоката.

Гарантії адвокатської діяльності  .......................................................... 122

Розділ IV. Договір про надання правової допомоги............................................. 161

Розділ V. Зупинення та припинення права на заняття

адвокатською діяльністю........................................................................ 191

Розділ VI. Дисциплінарна відповідальність адвоката............................................. 197

Розділ VII. Адвокатське самоврядування................................................................. 209

Розділ VIII. Здійснення в україні адвокатської діяльності

адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката Іноземної держави          302

Розділ IX. Прикінцеві положення............................................................................. .313

Розділ X. Перехідні положення...............................................................................   318Comments