Для студентов Института подготовки профессиональных судей

Національний університет “Одеська юридична академія”

Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин


Вимоги до реферату зі спеціального курсу “Застосування норм міжнародного права судами України” для студентів Інституту підготовки професійних суддів

(2013 рік)


Кожен студент 2 курсу заочної форми навчання Інституту підготовки професійних суддів для отримання підсумкової оцінки зі спеціального курсу “Застосування норм міжнародного права судами України” має подати реферат.

Виконання реферату передбачає реферування літературних та нормативних джерел та узагальнення місцевої судової практики (за місцем проживання студента) з питань застосування норм міжнародного права.


Загальні вимоги до структури реферата.

Кожен реферат має складатися зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У вступі обгрунтовується актуальність вивчення питань застосування норм міжнародного права судами України, формулюється програма узагальнення відповідної місцевої практики (визначаютьсяі конкретні цілі й завдання узагальнення, подається план проведення узагальнення з зазначенням назв та термінів окремих етапів, категорії справ, які вивчалися, та питання, які студент намагався вирішити під час узагальнення судової практики).

У першому розділі подається реферування  літературних та нормативних джерел з питань застосування норм міжнародного права. Цей розділ повинен містити основні положення щодо співвідношення міжнародного та національного права, імплементації норм міжнародного права та застосування норм міжнародного права судами України.

У другому розділі здійснюється узагальнення місцевої судової практики (за місцем проживання студента) за спеціалізацією студента, пов’язаною із застосуванням норм міжнародного права.

При виконанні цього розділу можливе використання як джерела інформації щодо судової практики Єдиного державного реєстра судових рішень - http://www.reyestr.court.gov.ua.

Узагальнення судової практики повинно бути результатом самостійної роботи студента.

Узагальнення відповідати вимогам Положення про організацію і методику узагальнення судової практики, затвердженого рішенням зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 червня 2011 року № 8 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/vr008740-11), зокрема містити якомога повне і всебічне дослідження практики застосування відповідними судами норм міжнародного права та належного національного законодавства, виявлені можливі помилки та недоліки в їх застосуванні, рекомендації щодо удосконалення здійснення судочинства у частині застосування норм міжнародного права.

Розділ обов’язково повинен містити підрозділ з узагальнення місцевої судової практики застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

У висновках реферату повинно бути вказано визначення основних термінів, пов’язаних з застосуванням судами України норм міжнародного права, а також зазначені спірні питання судової практики, пропозиції студента щодо удосконалення законодавства, роз’яснення чинних правових норм тощо.

Список використаних джерел повинен бути оформлений відповідно до вимог, які встановлені для кваліфікаційних робіт студентів.

До реферату можуть бути надані відповідні додатки (наприклад, аналітичні таблиці тощо).


Вимоги до оформлення реферату:

Загальний обсяг реферату 20-25 стор.при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal

Реферат повинен бути грамотно написаним і акуратно оформленим.

По тексту мають бути подані посторінкові зноски на використані посилання інших авторів, нормативно-правові акти.

На титульному аркуші має бути вказано крім інших обов’язкових реквізитів (прізвища, імені, по батькові виконавця, назви спецкурсу тощо) назви судів, узагальнення практики яких здійснювалося студентом.


Реферат подається у електронному варіанті у форматі doc., редактор Microsoft Word завчасно (як правило, до початку сесії) на ел.адресу кафедри міжнародного права та міжнародних відносин (international_law@onua.edu.ua) – для попереднього рецензування та у роздрукованому та підшитому вигляді на першому семінарському занятті зі спецкурсу – на захист.


Додатоква інформація щодо виконання реферату розміщується на сайті кафедри міжнародного права та міжнародних відносин (http://intlaw.onua.edu.ua/for_students) у розділі “Для студентов”.