Програма фахового вступного випробування з міжнародного права зі вступниками освітньо-професійної програми другого (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю 293 «Міжнародне право»

Оглавление

 1. 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  1. 1.1 ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
   1. 1.1.1 Тема 1. Поняття, система та джерела міжнародного права
   2. 1.1.2 Тема 2. Норми та джерела міжнародного права
   3. 1.1.3 Тема 3. Право міжнародної відповідальності
   4. 1.1.4 Тема 4. Суб'єкти міжнародного права
   5. 1.1.5 Тема 5. Право міжнародних договорів
   6. 1.1.6 Тема 6. Право міжнародних організацій і міжнародні конференції
   7. 1.1.7 Тема 7. Міжнародно-правова регламентація стану населення
   8. 1.1.8 Тема 8. Міжнародне право захисту прав людини
   9. 1.1.9 Тема 9. Територія й інші простори
   10. 1.1.10 Тема 10. Міжнародне морське право
   11. 1.1.11 Тема 11. Право зовнішніх зносин
   12. 1.1.12 Тема 12. Міжнародне кримінальне право
   13. 1.1.13 Тема 13. Міжнародне економічне право
   14. 1.1.14 Тема 14. Право міжнародної безпеки
   15. 1.1.15 Тема 15. Міжнародне гуманітарне право
   16. 1.1.16 Тема 16. Право мирного вирішення міжнародних спорів
  2. 1.2 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
   1. 1.2.1 Основна література
   2. 1.2.2 Додаткова література
  3. 1.3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою фахового вступного випробування є перевірка рівня сформованості у вступника правничої компетентності у сфері міжнародного права, зокрема цілісного уявлення про міжнародне публічне право як особливу самостійну правову систему, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; володіння необхідними знаннями національних  і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування.

Фахове вступне випробування має комплексний, синтетичний характер та орієнтовано на виявлення знань, умінь і навичок вступників.

Фахове вступне випробування з міжнародного права проводиться у формі письмового тестування.

Під час фахового вступного випробування вступник повинен виявити

ЗНАННЯ:

– особливостей сучасного міжнародного права;

– місця міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання;

– особливостей системи та джерел сучасного міжнародного права;

– співвідношення міжнародного права і внутрішньодержавного права;

– особливостей міжнародної правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

– положень про визнання та правонаступництво в міжнародному праві;

– міжнародно-правового статусу населення і території;

– особливостей окремих галузей міжнародного права (зокрема, права міжнародних договорів, права зовнішніх зносин, права  міжнародних організацій, права міжнародної відповідальності, міжнародного гуманітарного, кримінального, морського, космічного, повітряного права, міжнародного права прав людини і т.д.);

– положень та практики виконання Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань;

міжнародно-правових механізмів захисту національних інтересів України.

УМІННЯ:

– орієнтуватися в системі міжнародно-правових актів, застосовувати їх положення;

– орієнтуватися в законодавстві України, що регламентує участь нашої держави у міжнародних відносинах, та основних двосторонніх договорах України;

– тлумачити норми міжнародно-правових договорів;

– оцінювати законодавство України з точки зору його відповідності сучасному міжнародному праву.

В цілому, вступники повинні продемонструвати не лише знання базових теоретичних та методологічних основ міжнародного права.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Тема 1. Поняття, система та джерела міжнародного права

Поняття міжнародного права. Особливості міжнародного права. Юридично обов'язкова сила норм міжнародного права. Міжнародне право як самостійна правова система. Система міжнародного права. Сфера дії міжнародного права. Просторова сфера дії міжнародного права. Суб'єктна й об'єктна сфера міжнародного права. Періодизація міжнародного права. Сучасне міжнародне право і його ознаки.

Взаємодія і взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права.  Дуалізм і монізм  у взаємовідношенні міжнародного і внутрішньодержавного права.  Імплементація міжнародних норм.

Тема 2. Норми та джерела міжнародного права

Норми міжнародного права. Створення норм міжнародного права. Міжнародне м’яке право. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права. Поняття джерел міжнародного права. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного права. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права. Способи виникнення міжнародного звичаю. Допоміжні засоби для визначення змісту норм міжнародного права.

Поняття основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права. Еволюція принципу суверенітету держави у співвідношенні з основними принципами міжнародного права. Права націй на самовизначення у системі принципів міжнародного права и його реалізація у сучасному міжнародному праві. Принцип територіальної цілісності та непорушності кордонів. Заборона анексії.

Тема 3. Право міжнародної відповідальності

Кодифікація норм про міжнародно-правову відповідальність у сучасному міжнародному праві. Самодопомога, контрзаходи, санкції та міжнародна відповідальність: співвіднесення понять. Джерела відповідальності міжнародних організацій. Відповідальність держав за транскордонну шкоду.

Тема 4. Суб'єкти міжнародного права

Поняття і види суб'єктів міжнародного права. Поняття і зміст міжнародної правосуб'єктності. Обмеження міжнародної правосуб’єктності. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб'єктності держав. Основні права й обов'язки держави. Унітарні та складні держави. Правосуб'єктність похідних суб’єктів міжнародного права.

Визнання в міжнародному праві. Теорії визнання. Види і форми визнання.

Інститут правонаступництва держав у міжнародному праві. Джерела інституту правонаступництва. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Види і форми правонаступництва. Підстави правонаступництва. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва держав відносно міжнародних договорів, державної власності, державних архівів, державних  боргів.

Тема 5. Право міжнародних договорів

Право міжнародних договорів як галузь міжнародного права. Кодифікація права міжнародних договорів. Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині й практиці. Найменування і структура міжнародних договорів. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів. Ратифікація міжнародних договорів, ратифікаційні грамоти. Набрання чинності міжнародним договором. Дія міжнародного договору в просторі й у часі. Виконання міжнародних договорів. Принцип непорушності договорів. Умови недійсності міжнародних договорів. Законодавство України щодо міжнародних договорів.

Тема 6. Право міжнародних організацій і міжнародні конференції

Право міжнародних організацій як галузь міжнародного права. Джерела права міжнародних організацій. Поняття й ознаки міжнародних організацій. Правовий статус і міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій. Функції міжнародних організацій. Правова природа актів міжнародних організацій. ООН: цілі й принципи діяльності. Рада Безпеки ООН. Функції. Членство. Порядок прийняття рішень. Генеральна Асамблея ООН. Структура. Порядок роботи. Порядок прийняття рішень. Міжнародні регіональні організації. ОБСЄ. Рада Європи. НАТО. Міжнародні конференції. Поняття, порядок скликання і прийняття рішень.

Тема 7. Міжнародно-правова регламентація стану населення

Міжнародно-правова регламентація стану населення. Громадянство і його значення для міжнародного права. Міжнародно-правове регулювання  безгромадянства і подвійного  громадянства. Міжнародно-правовий режим біженців. Право притулку.

Тема 8. Міжнародне право захисту прав людини

Захист прав людини й основних свобод міжнародно-правовими засобами. Поняття, джерела і принципи міжнародного захисту прав людини й основних свобод. Поняття і зміст міжнародно-правових стандартів у сфері прав людини. Основні міжнародно-правові акти про права людини та їх класифікація. Універсальні й регіональні механізми захисту прав людини й основних свобод. Міжнародний контроль за дотриманням прав людини й основних свобод. Спеціалізовані органи ООН із захисту прав людини. Європейська система захисту прав людини: загальна характеристика.

Тема 9. Територія й інші простори

Поняття і види територій у міжнародному праві. Демілітаризовані й нейтралізовані території. Державна територія. Способи придбання державної території. Склад державної території. Державні кордони. Види кордонів. Делімітація і демаркація. Режим державного кордону України. Міжнародно-правове регулювання режиму рік. Правовий режим міжнародних рік. Режим Арктики. Правовий режим Антарктики. Система договору про Антарктику.

Тема 10. Міжнародне морське право

Кодифікація міжнародного морського права. Види морських просторів. Внутрішні морські води і їх правовий режим. Режим морських портів. Поняття і межі територіальних вод. Право мирного проходу. Правовий режим територіальних вод. Поняття та правовий режим прилеглої зони. Виключна економічна зона і її правовий режим. Континентальний шельф і його правовий режим. Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу. Відкрите море і його правовий режим. Свободи відкритого моря. Правовий статус Міжнародного району морського дна. Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна. Поняття і види міжнародних проток. Правовий статус і режим міжнародних проток. Режим Чорноморських проток. Правовий режим міжнародних каналів. Режим Суецького каналу.

Тема 11. Право зовнішніх зносин

Дипломатія і дипломатичне право. Органи зовнішніх зносин держав.   Дипломатичні представництва. Поняття і види. Функції дипломатичних представництв. Глава дипломатичного представництва. Початок місії глави дипломатичного представництва. Закінчення місії глави дипломатичного представництва. Персонал дипломатичного представництва. Класи і ранги дипломатичних агентів. Дипломатичний корпус. Дипломатичні привілеї та імунітети.  Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. Право спеціальних місій. Привілеї й імунітети спеціальної місії та її членів. Консульське право і його джерела. Поняття і види консульських установ. Порядок призначення голови консульського представництва. Закінчення консульської місії. Консульські імунітети та привілеї.

Тема 12. Міжнародне кримінальне право

Поняття міжнародного кримінального права, його предмет і джерела. Структура міжнародного кримінального права: міжнародне кримінальне право strіcto sensu і транснаціональне кримінальне право. Індивідуальна кримінальна відповідальність в міжнародному праві. Поняття і види міжнародних злочинів. Поняття і принципи кримінальної юрисдикції у міжнародному кримінальному праві. Правові основи утворення і діяльності Нюрнберзького і Токійського військових трибуналів. Юрисдикція міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc по колишній Югославії та Руанді. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Порядок прийняття та виконання рішень Міжнародного кримінального суду. Проблеми ратифікації Римського Статуту в Україні. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо України. Зміст та характеристика Звіту про дії з попереднього розслідування Канцелярії прокурора Міжнародного кримінального суду за 2016 р. щодо України.

Тема 13. Міжнародне економічне право

Поняття і структура міжнародного економічного права. Принципи міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Сучасна система міжнародних економічних організацій. Основні напрями впливу міжнародних економічних організацій на міжнародні економічні відносини. Структура й основні напрями діяльності Всесвітньої торгової організації. Поняття і предмет міжнародного торгового права, його система.

Тема 14. Право міжнародної безпеки

Поняття права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної безпеки. Цілі й принципи права міжнародної безпеки. Поняття і види колективної безпеки. Загальна колективна безпека. Регіональні організації в системі колективної безпеки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Організація Північноатлантичного договору. Міжнародно-правові проблеми роззброєння. Нерозповсюдження ядерної зброї. Обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Заборона розробки, виробництва, застосування хімічної і бактеріологічної зброї та їх знищення. Заходи зміцнення довіри, міжнародний контроль.

Тема 15. Міжнародне гуманітарне право

Поняття міжнародного гуманітарного права. Джерела міжнародного гуманітарного права. Становлення і кодифікація міжнародного гуманітарного права. Принципи міжнародного гуманітарного права. Правовий статус учасників збройних конфліктів. Захист поранених і хворих під час війни. Правовий статус військовополоне­них. Режим військового полону. Режим військової окупації. Захист цивільного населення під час війни. Особливості міжнародно-правового регулювання ведення збройного конфлікту на морі.

Тема 16. Право мирного вирішення міжнародних спорів

Поняття і значення права мирного вирішення міжнародних спорів. Засоби вирішення міжнародних спорів. Класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Безпосередні переговори і консультації. Добрі послуги і посередництво. Міжнародна примирлива процедура: слідчі й погоджувальні комісії. Міжнародний арбітраж як засіб мирного вирішення міжнародних спорів. Постійна палата третейського суду. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.

Місце Міжнародного Суду ООН в системі міжнародного правосуддя. Юрисдикція та склад Міжнародного суду ООН. Загальна характеристика справи про фінансування тероризму та расову дискримінацію в Україні (Україна проти Росії, наказ про тимчасові заходи від 19 квітня 2017 р.).

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1.     Антонович, М. Міжнародне право : навч. посіб. / Мирослава Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 379 с.

2.     Баймуратов, М. О. Міжнародне публічне право : підручник / М. О. Баймуратов.  – Одеса : Одіссей, 2009.  – 704 с.

3.     Дмитрієв, А. І. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губерський ; Київський ун-т права, Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 638 с.

4.     Лукашук, И.И. Международное право. Общая часть : учебник для вузов / И.И. Лукашук. 3-е изд., перераб. и доп.  – М. : Волтерс Клувер, 2010.  – 432 с.

5.     Лукашук, И.И. Международное право. Особенная часть : учебник для вузов / И.И. Лукашук. 3-е изд., перераб. и доп.  – М. : Волтерс Клувер, 2008.  – 544 с.

6.     Міжнародне право : навч. посібник / М. В. Буроменський [та ін.] ; заг. ред. М. В. Буроменський. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 335 с.

7.     Міжнародне право. Основи теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Міжнародне право", "Міжнародні відносини" / В. Г. Буткевич [и др.] ; ред. В. Г. Буткевич. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

8.     Міжнародне право. Основні галузі : Підручник для студ. вищих навч. закл., що навчаються за спец. "Міжнародне право", "Міжнародні відносини" / В. Г. Буткевич [та ін.] ; ред. В. Г. Буткевич. – К. : Либідь, 2004. – 814 с.

9.     Черкес, М. Ю. Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2011. – 397 c.

10.                       Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право : [монографія] / Укр. асоц. міжнар. права ; [Антонович М. М. та ін. ; упоряд. і заг. ред. Задорожній О. В.]. – Київ : К.І.С, 2014. – 1013 с.

 

Додаткова література

11.                       Андрейченко, С. С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С. С. Андрейченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 570, [6] с.

12.                       Анцелевич, Г. А. Международное морское торговое право : учеб. пособие для студ. вузов / Г. А. Анцелевич. – К. : Слово, 2003. – 559 с.

13.                       Гуменюк, Б.І. Сучасна дипломатична служба : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закл. / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. – К. : Либідь, 2001. – 254 с. – Бібліогр.: с. 198-200.

14.                       Дахно, І.І. Міжнародне економічне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Дахно. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 303 с. – Бібліогр.: с. 295-296.

15.                       Дрьоміна, Н. В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів : монографія / Н. В. Дрьоміна ; ОНЮА.  – Одеса : Фенікс, 2006.  – 223 с.

16.                       Задорожній, О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 c.

17.                       Задорожній, О.В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С, 2015. – 572 c.

18.                       Зелинская, Н.А. Международные преступления и международная преступность : монография / Н.А. Зелинская ; ОНЮА.  – Одесса : Юрид. л-ра, 2006.  – 568 с.

19.                       Лукашук, И.И. Право международной ответственности / И.И. Лукашук.  – М. : Волтерс Клувер, 2004.  – 432 с.

20.                       Мережко, О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики / О. О. Мережко. – К. : Таксон, 2002. – 344 с.

21.                       Мицик, В. В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту : підруч. / В. В. Мицик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Промені, 2010. – 722 с.

22.                       Морское право. Источники : в 3 ч. – О. : Фенікс, 2011 . – (Серия «Энциклопедия морского права»).Ч. 1 : Международное морское право Т. 1 : Общие международные конвенции. Кн. 2 : ІІІ Конференция ООН по морскому праву / [авт.-сост.: Додин Е. В. и др. ; авт. вступ. ст. Кивалов С. В.]. – О. : Фенікс, 2011. – 600 с.

23.                       Право зовнішніх зносин : дипломатичне права. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних комісій. Консульське право / упоряд. Ю. В. Алданов [та ін.]. – К. : Видавничий дім "Промені", 2003. – 784 с.

24.                       Вишняков, О. К. Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України : монографія / О. К. Вишняков ; Одеська національна юридична академія. – О. : Юридична література, 2007. – 288 c.

25.                       Репецький, В. М. Дипломатичне і консульське право : підручник / В. М. Репецький ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 372 с.

26.                       Репецький, В. М. Міжнародне гуманітарне право : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. – К. : Знання, 2007. – 467 с.

27.                       Сидор, В.Д. Міжнародне економічне право : навч. посiбник : рекомендовано МОН України / В.Д. Сидор.  – К. : Дакор, 2010.  – 248 с.

28.                       Цюрупа, М.В. Міжнародне гуманітарне право : навч. посiбник : рекомендовано МОН України / М.В. Цюрупа, В.І. Дяченко.  – К. : Кондор, 2008.  – 364 с.

29.                       Чубарєв, В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. – Бібліогр.: с. 361-363.

30.                       Шемякин, А.Н. Морское право : учеб. пособие / А.Н. Шемякин. 4-е изд., стер.  – Харьков : Одиссей, 2010.  – 344 с.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Тестове завдання складається з двадцяти п’яти тестових завдань (тестів) закритого типу. Цей тип тестів потребує щоб студент вибрав одну відповідь з запропонованих варіантів.

До кожного тестового завдання передбачено чотири варіанти відповіді. Вірним є лише один варіант відповіді. Вступнику необхідно серед варіантів відповідей визначити одне правильне та повне теоретичне положення, фрагмент нормативного формулювання, тезу. Відповідь зараховується, якщо вступником зроблено одну позначку, з якої зрозуміло який саме варіант відповіді обрано.

Відповідь на тестове завдання вважається правильною, якщо вступником обрано один вірний варіант.

Відповідь на тестове завдання вважається неправильною якщо:

– вступником обрано один варіант відповіді який є не вірним, або

– обрано більше одного варіанту відповіді, або

– не обрано жодного варіанту відповіді.

Оцінка дається по кожній правильній відповіді на окреме тестове завдання. Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється за схемою:

4 бали, якщо відповідь на тестове завдання є правильною;

0 балів, якщо відповідь на тестове завдання є неправильною.

Загальна оцінка за вступне випробування складається із сум оцінок за кожну правильну відповідь. Мінімальна кількість балів за умови, що не надано жодної правильної відповіді дорівнює 100 балів. Максимальна кількість балів за вступне випробування дорівнює 200 балів.

Тривалість вступного випробування не може перевищувати 120 хвилин.

Тестове завдання виконується вступником самостійно.

Comments