Зелинская Наталья Анатольевна

Науковий ступінь
- доктор юридичних наук

Посада - професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету "Одеська юридична академія"

Коротка біографічна справка:
Закінчила у 1978 р. юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою. З серпня 1978 р. по вересень 1980 р. старший консультант з правової роботи у народному господарстві відділу юстиції Одеської обласної Ради. З жовтня 1980 р. – адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів. У жовтні 1991 р. прийнята на посаду доцента кафедри політології та права Одеського інституту політології та соціального управління,  з березня 1992 р. по грудень 1997 р. працювала в Одеському державному університеті на посаді доцента кафедри історії та світової політики.
 
У січні 1998 р. була зарахована на посаду доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.  З вересня 1998 р. по вересень 2001 р. навчалася в докторантурі  Одеської національної юридичної академії. У 2008 р. переведена на посаду професора каедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету "Одеська юридична академія"

Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему  «Проблеми професійного захисту по справах про застосування примусових мір медичного характеру» захистила 6 травня 1991 р. у спеціалізованій раді Д 068.25.02  Української юридичної академії ім. Ф.Є. Дзержинського.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 (міжнародне право) на тему  «Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину» захистила  18 жовтня  2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 36.867.01  Інституту Законодавства Верховної Ради України.

Вчене звання - професор.  

Основні напрями наукових досліджень – теорія міжнародного  публічного права, міжнародне кримінальне право, кримінальне право Європейського Союзу, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини.  

Член редакційних колегій наукових видань: «Український часопис міжнародного права» (м. Київ) та «Альманах міжнародного права» (м. Одеса).
Експерт Ради Європи у «Програмі регіонального навчального курсу українських прокурорів з питань положень та практики застосування Європейської конвенції прав людини».

У складі колегії відповідальних редакторів та робочої групи експертів, створеної на базі Антитерористичного центру при СБ України, брала участь у розробці проекту Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (2001-2002 рр.).

У складі робочої групи брала участь у розробці Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (1999-2000 рр.).

Брала участь у проекті Британської Ради з розвитку партнерських зв’язків (Великобританія, REAP), який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії(2000-2002 рр.) з метою розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи».

Виконує обов'язки експерта-дослідника у міжнародному проекті американського університету (Вашингтон, США) «Центри з вивчення транснаціональної злочинності та корупції (TraCCC)» 2003 - по теперішній час.

Учасник багатьох наукових семінарів та конференцій, серед яких: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення» (Одеса, 1993); Міжнародний семінар з питань практичного застосування європейських конвенцій у сфері кримінального права, організований Радою Європи (Київ, 1998); Міжнародний колоквіум «Реформування системи кримінального судочинства у частині захисту прав людини у країнах Центральної та Східної Європи» (Великобританія, Ноттінгем, 2000); Міжнародна конференція з програми регіональних партнерських зв’язків REAP – Conference Proceedings: The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society (Київ, 1999); Міжнародна науково-практична конференція «Римський Статут Міжнародного кримінального суду: імплементація на національному рівні» (Київ, 2004); Міжнародна конференція «Міжнародне право після 11 вересня 2001 року» (Одеса, 2004); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (МГУ, 2009); Міжнародний науково-практичний симпозіум «Від Нюрнбергу до Рима: міжнародне правосуддя після Великої Перемоги» (Одеса, 2010); Науково-практичний семінар «Міжнародне право в епоху глобалізації: виклики сучасності» (Одеса, 2010); Міжнародні науково-практичні конференції професорсько-викладацького складу НУ ОНЮА «Правове життя сучасної України» (Одеса, 2009 – 2015); «Удосконалення міжнародних і національних правових механізмів боротьби з морським піратством» (Одеса, 2013); Круглий стіл «Місце Вестфальської конфігурації міжнародного права у розвитку міжнародних правопорядков» (Одеса, 2013); Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України (Харків, 2013); Міжнародні науково-практичні конференції "Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" (Одеса, 2012-2014); Круглий стіл, присвячений 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства «Правові проблеми цивілізаційного вибору України» (Одеса, 2014); Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам'яті професора О.К. Вишнякова "Правові проблеми цивілізаційного вибору України" (Одеса, 2015)  та ін.

Нагороди: Почесна грамота за наукові досягнення Південного наукового центру Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону (2009 р.). Знак «Відмінник освіти України» (2009 р.). Почесна відзнака за наукові досягнення Голови Одеської обласної державної адміністрації (2007 р.).

Перелік курсів, що викладаються:
СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць  
 
 
 Назва Вихідні дані

 
МОНОГРАФІЇ  
1. Международные преступления и международная преступность Монография. – Одеса: Юридична література, 2006. – 568 с.
 
  2. Политические  преступления в системе международной преступности Монография. - Одесса: ФЕНІКС, 2003. - 400 с.
3. Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство Коллективная монография. Раздел «Европейская конвенция о выдаче правонарушителей и национальное законодательство Украины в контексте защиты прав человека». Одеса: Юридична література, 1999. - С.5-31
4. Социально-правовые аспекты терроризма Коллективная монография. Раздел «Международно-правовое определение терроризма». - Одесса: ФЕНІКС, 2003. - С.41-90
   5.Морское пиратство как угроза глобальной безопасности и мировому порядкуМеждународное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова : моногр. / авт. кол. – Киев; Одесса : Фенікс, 2012. – C. 545 – 568. 
   6.
Розвиток та криза концепції міжнародного злочину держави Міжнародне право XXI століття: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : [колективна монографія] : З нагоди 60-ліття В. М. Репецького / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. М. Микієвича. - Л. : ЛА "Піраміда", 2013. -  С.195 - 214 
   7.Морское пиратство как международное преступление Текст лекций.  Серия "Международное уголовное право". – Одесса: Юридическая литратура, 2013.

 
НАУКОВІ СТАТТІ,  МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  

8.
Актуальная и потенциальная осознанность общественно опасного деяния (соавтор Зелинский А.Ф.)
 
Личность преступника
и уголовная ответственность. Правовые и криминологические аспекты. - Саратов, 1987. - С.16-26

9.
Особенности защиты лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости Радянське право, 1990. - C.34-37  

10.
Особенности защиты по делам о преступлениях несовершеннолетних и лиц, совершивших общественно опасные деяния в невменяемости (соавтор Лановенко І.І.)         Современные проблемы государства и права. – Киев., 1990. С. 168-172

11.
Политико-правовые и гуманистические аспекты психиатрии Политология и социально- политические процессы в советском обществе. - Одесса, 1991. - С. 83-84
9 Політичні аспекти боротьби із злочинністю (співавтор Дрьомін В.М.)
 
Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення. - Одеса, 1993. - С. 39-40
10 Права людини як об’єкт порівняльного правознавства
(співавтор Зелінський С.А. ) 
Україна: становлення незалежності. Зміст і методика висвітлення в курсах соціальних та 
гуманітарних наук /
Всеукраїнська науково-методична конференція. - Одеса,1993. - С.30-32
11 К вопросу об особенностях расследования общественно опасных деяний, совершенных лицами в состоянии 
невменяемости
Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. - Одесса, 1993. - С.21-25
12 Условия применения принудительных мер медицинского характера Актуальные проблемы государства и права. Сборник научных трудов юридического института Одесского госуниверситета им. 
И.И. Мечникова. Вып.1. – Одесса, 1994. - С.180-186.
13 Міжнародно-правові аспекти забезпеченості прав людини в сфері кримінального судочинства
(співавтор - Зелінський С.А. )  
Українське національне відродження: проблеми, прогнози, державна політика. Науково-практична конференція. - Одеса,1995. - С.42-43
14 Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом (співавтори - Зелінський С.А., Дрьомін В.М.) Актуальні проблеми держави та права, 1998. - № 5. - С.151-159
15 Международно-правовые стандарты прав человека в сфере уголовной юстиции:
понятие и виды
Юридический вестник,1998. - № 4. - С.119-124
16 Права человека в сфере уголовного правосудия: международно-правовые аспекты Юридический вестник, 1999. - № 1. - С.23-29
17 Международно-правовые обязательства Украины по договорам о выдаче осужденных лиц и предполагаемых преступников в контексте защиты прав человека Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. – Одеса : Астропрінт, 1999. Вип. 6. Ч. 1. – С. 201-206.
18 International Co-operation Specialist Training Systems in Sphere of Human Rights Standards for the Organs of Criminal Justice and the Penitentiary System (співавтор Дрьомін В.М.)  Conference Proceedings: The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society. -  Kyiv, 1999. - P.78-79
19 Понятие «политическое преступление» и проблемы экстрадиции Актуальні проблеми політики: зб. наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2000. – Вип 8. - С.195-199
20 Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» Актуальні проблеми держави та права: зб.наук.праць. - Одеса: Юридична література, 2000. - Вип. 8. - С.98-104
21 Международно-правовые механизмы оптимизации уголовного правосудия Актуальні проблеми політики: зб. наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2000. - Вип. 9. - С. 409-413
22
Интернациональный терроризм и «террористический интернационал»
Терроризм и борьба с ним. - Киев, 2000. - С.334-338
23 Тероризм як ектрадиційний злочин

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, 2000.- № 2. - С.30-35

24 Тероризм  і проблеми екстрадиції Право України, 2000. - №8. - С.98-101
25 Право на захист
в екстрадиційному процесі
Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2000. - № 3. - С.64-68
26 Международно-правовые стандарты функционирования уголовной юстиции Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. – Одеса : Астропрінт, 2000. – Вип. 7. – С. 248-254.
27 «Политическое преступление» в контексте выдачи террористов Юридический вестник. - 2000. - № 3. - С.121-126
28 Законодательное регулирование международного сотрудничества Украины в сфере уголовной юстиции Актуальні проблеми держави та права: зб. наук.праць. - Одеса: Юридична література, 2000. - Вип. 9. - С. 289-295.
29 Концепция «международного преступления государства»: политические и международно-правовые аспекты Актуальні проблеми політики: зб. наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2001. - Вип. 9. - С. 178-184
30 Международные военные трибуналы: от Нюрнберга до Гааги Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. – Одеса : Астропрінт, – 2001. – Вип. 12. – C. 402-409.
31 Структура міжнародної злочинності Актуальні проблеми держави та права: зб. наук.праць. - Одеса: Юридична література, 2001. - Вип. 9. - С.623-627
32 Деякі міжнародно-правові механізми боротьби з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом (співавтор - Дрьомін В.М.)   Актуальні проблеми держави та права: зб. наук.праць. - Одеса: Юридична література, 2001. - Вип. 12. - С. 290-294
33 Междунардное уголовное правосудие и проблемы прав человека Актуальні проблеми політики: зб. наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2002. - Вип.13-14. - С. 141-149
34 Криза концепції «міжнародних злочинів» держав Наукові праці ОНЮА. Том 1.- Одеса: Юридична література, 2002.- С.288-294
35 Транснациональное преступление и транснациональное право Актуальні проблеми політики: зб. Одеса: Юридична література, 2002. - Вип. 15. - С. 287-293
36 Основные параметры и виды международных преступлений Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць - Одеса: Юридична література, 2002. - Вип. 12.- С. 52-57
37 Международные проекты в ОНЮА: права человека и уголовная юстиция Слово . - 2002. - 20 декабря (№ 47). - С. 3
38 Международно-правовое определение транснационального организованного преступления Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: сб. науч. статей.- Одесса: ФЕНІКС, 2003.- С.83-98
39 Политические и общеуголовные преступления в контексте международного права Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. - Одеса: Юридична література, 2003. - Вип.18. - С. 447-451
40 Обмеження інституту невидачі політичних злочинців в "епоху тероризму" Наукові праці ОНЮА. Том 2.- Одеса: Юридична література, 2003.- С. 126-135.
41 Международное преступление как основание международной уголовной ответственности индивидов Український часопис міжнародного права.). – 2003. - № 4 (Спец. випуск: міжнародний кримінальний суд – С. 93 – 99.
42 Международно-правовые стандарты криминализации коррупции Коррупция: региональные и отраслевые тенденции, проблемы предупреждения : сб. науч. статей. Б-ка журн. «Юридический вестник». – Одесса, 2003. – С.123 –137.
43 „Преступление” как категория международного уголовного права Международное право после 11 сентября 2001 года. Сборник научных статей. - Одесса: ФЕНІКС, 2004.- С.105-121
44 Регламентация противодействия торговле людьми, особенно женщинами и детьми, в европейском уголовном праве Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць.- Одеса: ФЕНІКС, 2004. - Вип.18. - С. 138-146
45 Международные стандарты прав человека в сфере уголовной юстиции и пенитенциарной системе (співавтори - Дрьомін В.М. Пашковський М.І.) Методические указания. Одесса: ФЕНІКС, 2004. – 74 с. 
46 Международное право (співавтор - Короткий Т.Р.)   Методические указания. – Одесса: ФЕНІКС, 2004 – 68 с.
47 К вопросу о генезисе и идентификации понятия «политическое преступление» Политическая криминология. – Вестник научных трудов. –  Нижнекамск, 2005. – С. 44 – 57
48 К вопросу о понятии политического преступления и политической преступности Политическая криминология. Вестник научных трудов. –  Нижнекамск, 2005. – С. 3 – 44.  
49 Международный и национально-правовой антитеррористический финансовый режим (співавтор - Дрьомін В.М.)   Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса, 2005. – Вип.27 – С. 164 – 183
50 Международная преступность: политическая или общеуголовная-   Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей. Б-ка журн. «Юридический вестник». – Одесса, 2005. – С. 122 – 135
51 Концепт «політична злочинність»   Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – 2005. - Вип. 25. – С. 491 – 497.
52 К вопросу о генезисе и идентификации понятия «политические преступления» в юридических науках и правоприменительной практике
Следователь. – 2005. – № 9. – С. 44 – 50.  
 
53   Становление политической криминологии Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. Одеса, 2005. - Вип.25. -  С.338-345

54
Политическая преступность в условиях становления советского режима Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – 2006. - Вип. 27. – С. 250 – 256.
55 Международно-правовой подход к понятию «международное  преступление»   Боротьба зі злочинністю та права людини: зб. наук. праць. Б-ка журн. «Юридический вестник». – Одеса, 2006. – С. 136 –142. 
56 К вопросу о понятии и системе международного уголовного права Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. Одеса, 2006. - Вип. 29. – С. 538 – 544.
57 Формирование доктрины международного уголовного права Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2006. – Т. 5. – С. 238-250
58 Транснациональное уголовное право     Правове життя сучасної України: Тези доповідей 9-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ОНЮА 26 квітня 2006 р. – С.  326 – 328.
59 Міжнародне кримінальне право
 
Навчально-методичний посібник. – Одеса: ФЕНІКС,  2006. – 54 с.
60 Поняття «міжнародний злочин» в історико-правовому ракурсі Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. - Одеса: ФЕНІКС, 2007.  – Вип. 32 –  С.271 – 277.
61 Транснаціональний злочин і транснаціональне кримінальне право Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса: Феникс, 2007. – Вип. 30. – С. 177 – 186.
62 Макропреступления и макропреступность Актуальные проблемы  криминологии и криминальной психологии: Сб. науч. статей. Б-ка журн. «Юридический вестник». – Одесса: ФЕНІКС, 2007. С. 37 – 45 
63 Международное уголовное право в системе мировой юриспруденции Следователь. – 2007. – № 5. –  С.55 – 61.
64 Международное уголовное право в системе юриспруденции Актуальные проблемы экономики и права. Научный журнал. - 2007. - №3. – С. 134-143.
65 Міжнародне кримінальне право Навч.-метод. посібник. – О. : Фенікс, 2007. – 56 с.
66 Сучасна концепція міжнародного кримінального права
 
Правове життя сучасної України. Тези доповідей 10-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ОНЮА. - 2007. - С. 150-153.
67 Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. юрид. наук : 12.00.11 «Міжнародне право». К., 2007. – 34 с.
68 International Standards of Human Rights in the Sphere of Criminal Justice and Penitenciary System (співавтори - Дрьомін В.М. Пашковський М.І., Ягунов Д.В.)   Academic Program. – Odessa : Odessa National Academy of Law, 2007. – 54 p.
69
Структура політичної злочинності
Актуальні проблеми політики:
зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2008. - Вип. 33. – С. 20-28.
70 Конвенційне визначення тероризму Правове життя сучасної України:
тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – О. : Фенікс, 2008. – С. 468 – 470.
71 Современная интерпретация и применение принципа невыдачи политических правонарушителей Актуальні проблемі європейської інтеграції : зб. статей з питань європейської інтеграції та права. – О. : Феникс, 2008. – С. 383 – 397.
72 Преступный правопорядок: к вопросу о международно-правовой криминализации Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнародної науково-практичної конференції. – О., 2008. – С. 81 – 83.
73
Политическая преступность как предмет криминологических исследований

Кримінологія в Україні та протидія злочинності : збірник наук. статей / за ред. М.П. Орзиха, В.М. Дрьоміна. – О. : Феникс, 2008. – С. 90-101.
74 Нюрнбергская концепция международного преступления и принцип ex post fasto в международном уголовном праве Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2008. – Т. 7. – С. 160-169.  
75 Транснациональное уголовно-процессуальное право: понятие и структура Законність і правопорядок у сучасній Україні : матеріали конференції 19-20 грудня 2008 р. – О. : Фенікс, 2008. – С. 6-9.
76 Міжнародне кримінальне право (співавтор - Дрьоміна-Волок Н.В.) Навчально-методичний посібник. –О. : Фенікс, 2008. – 100 с.
77 Міжнародне право (співавтор - Короткий Т.Р.) Метод. вказ. з навч. дисципліни.– О. : Фенікс, 2008. – 136 с.
78 International Criminal Jurisdiction. Programme of the Course of Lectures and Seminar Information (співавтор - Дрьоміна-Волок Н.В.) Odessa, 2008. - 44 с. 5.      
79 Принципы «nullum crimen sine lege» и «ex post facto» в международном уголовном праве
(співавтор - Дрьоміна-Волок Н.В.)
Международное уголовное правосудие: современные проблемы, – М.: Институт права и публичной политики, 2009. – С. 121 – 139.
80 Интернационализация уголовного права Актуальні проблеми європейської інтеграції. – Випуск 5. – Одеса.: Фенікс, 2009. – С.147 – 158. 
81
Міжнародно-правовий механізм інтернаціоналізації кримінального права
Актуальні проблеми політики. Зб. Наукових праць.   – Випуск 37. – Одеса.: Фенікс, 2009. – С.3 – 9.
82 Европеизация  уголовного права Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу. – Одеса.: Фенікс, 2009. – С. 665 – 666.
83 Міжнародно-правові інструменти гармонізації антикорупційного законодавства Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – 2009. - Вип. 46. – С. 451 – 457.
84 Пріоритети міжнародного співробітництва України в контексті гармонізації кримінального права Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – 2009. - Вип. 47. – С. 12 – 17.
85 Конкуренція інституту видачі та права притулку в стародавні часи та середньовіччя   Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Вип. 48. – 2009. – С. 273 – 279
86 Природно-правова інтерпретація поняття «міжнародний злочин» Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – 2009. - Вип. 50. – С. 250-257.
87 Международное право (співавтор - Короткий Т.Р.) Методические указания. Одесса: ФЕНІКС,2009. – 94 с.
88 Міжнародно-правові стандарти криміналізації незаконного виготовлення й обігу вогнепальної зброї Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.   Одеса, 2009. – С. 82 - 86 
89 Международное уголовное право в условиях глобализации преступности Альманах международного права. -  Одесса, 2009. – С. 29 – 44.  
90 Политические репрессии и политические преступления: историко-правовое эссе Наукові праці Одеської національної академії. Том 8. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.212 – 222.    
91 Притяжение насилия: Циклы трагедий. Предисловие В. Прус, Р. Короткий. – Одесса: Феникс, 2009. - С. 3 –11
92 Політична злочинність і політична кримінологія: концептуальні підходи
Право України. –  2009 . - №   7. – С. 58 – 66.
93 Кримінальне право (співавтор - Пашковський М.І.)  
 
Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посібн. / За ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. – К.: Істина, 2010. - С. 373 – 429
94 Міжнародно-правова регламентація діапазону екстрадиційних злочинів Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу. Одеська національна юридична академія.  – Одеса.: Фенікс, 2010. – С. 721 – 723.
95 International Criminal Jurisdiction (співавтор - Дрьоміна-Волок Н.В.) Inernatoinal Law/Collected Methodical Materials/ Ed. T. Kivalova, N. Zelinskaya. – 2010. - Р. 41 – 65.
96 Организация Объединенных Наций в борьбе с транснациональной организованной преступностью: конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=5
97 Интернационализация организованной преступности и интернационализация уголовного правосудия: международно-правовые аспекты   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
98 Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 года и национальное законодательство Украины в контексте защиты прав человека   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
99
Международное уголовное правосудие и проблемы прав человека
 
http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
100 Международные военные трибуналы: от Нюрнберга до Гааги   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
101 Интернациональный терроризм и «террористический интернационал»   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
102 Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
103 К вопросу о международно-правовом и уголовно-правовом определении и терроризма   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
104 Политический терроризм   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=6
105 Международно-правовые стандарты функционирования уголовного правосудия   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=7
106 Международно-правовые механизмы оптимизации уголовного правосудия   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=7
107 Законодательное регулирование международного сотрудничества Украины в сфере уголовной юстиции   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=8
108 Понятие «политическое преступление» в контексте выдачи террористов   http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=8
109 Тероризм як екстрадиційний злочин http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=8
110 Международно-правовые обязательства Украины по договорам о выдаче осужденных лиц и предполагаемых преступников в контексте защиты прав человека http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=8
111 Международно-правовые стандарты прав человека в сфере уголовной юстиции: понятие и виды http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php-name=Content&pa=analytical&cid=&page=8
112 Международно-правовая квалификация пиратства и вооруженного разбоя в отношении морских судов   Правовий розвиток України у сучасному світі. Тези наукових робіт учасників V науково-практичної конференції професрько-викладацького складу Міжнародного гуманитарного університету. Одеса, 2010 – С.187 – 190.
 113 Глобализация преступности и транснациональное уголовное правоУголовное право: стратегия развития в XXI веке . Материалы 6-й международной научно-практической конференции 29-30 января 2009 г.. - М.: Проспект, 2009. - С. 474-478
 114К вопросу о соотношении международного уголовного права и международной криминологии  Актульні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2010  – Одеса: Феникс, 2010. – С. 112 – 114
 115Концепция  преступлений по общему международному правув контексте проблемы ретроактивного применения норм международного уголовного праваЗелинская Н.А.,  Дремина-Волок Н.В. Альманах международного права. -  Одесса, 2010. – С. 29 – 44.
 116Идентификация и генезис понятия «международное преступление» в международном уголовном правеМарку Ефимовичу Черкесу – 80: статьи учеников и коллег.  Одеса: Феникс, 2010. – С. 5 – 29.
 117Международная преступность как предмет криминологических исследованийМіжнародна кримінологія: стан і перспективи: збірник матеріалів круглого столу. Б-ка журналу «Юридичний вісник» / за ред. М.П. Орзіха, В.Ф. Антипнко. −  Одеса: Феникс, 2010. – С. 96 – 116
 118.Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинностіЗелінська Н.А., Дрьомін В.М. // Юридичний вісник. – 2011. –  № 1. – С. 34-39.
 119Пиратство как преступление jure gentium Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. IX / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін В.М. – Одеса : Юридична література, 2010. – С. 155- 169.
 120Гуманизация уголовной юстиции как одна из целей международного сотрудничества государствГуманізація в сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали Круглого столу. 18 лютого 2011 року.  - Одеса, 2011. – С. 33 – 36. 
 121Механізми інтернаціоналізації злочинності та сучасні проблеми протидіїВ. М. Дрьомін, Н. А. Зелінська // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 57 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 23-33
 122.Морально-політичні фактори формування права притулку і інституту екстрадиції в міжнародному праві: історична ретроспектива Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 58 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 175-185 
 123Морское пиратство как конвенционное преступлениеАктуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 59 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 51-63
 124Организованная преступность, терроризм и бизнес: международно-правовые и криминологические аспектыВ.Н. Дремин, Н.А.Зелинская // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 60 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 34 - 43. 
 125«Ошибка в запрете» или «онемение совести»? Уроки Нюрнбергского процессаАктуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 62 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 287-296
 126Правовий спадок Нюрнберга: до 65 річчя з дня оголошення вироку Міжнародного воєнного трибуналуПраво України. – 2011. -  № 10. – С. 340-349
 127Пиратство в системе международной преступности: ретроспективный анализ Міжнародна кримінологія - проблемне поле міждисциплінарних досліджень. Матеріали ІІ науково-практичного семінару. Вип. 2 / За заг. ред. докт. юрид.наук, професора, завідувача кафедри міжнародного права національного авіаційного університету В.Ф.Антипенка. - К.: Сталь, 2011. - С.111-131
 128Транснациональное уголовное право: новые возможности  и рискиНаукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. X / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін В.М. – Одеса : Юридична література, 2011. – С. 171 – 185    
 129Международно-правовая квалификация вооруженного захвата  морских судов и находящихся на них лиц Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (20-21 травня 2011 року, м. Одеса). - Том 1. – Одеса: Фенікс, 2011. - С. 319-321
 130О конвенционных параметрах международно-правового определения пиратства Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 102-105
 131К вопросу о «квазизаконодательных» антитеррористических резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных НацийПравове життя сучасної України. Матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу. Том 1.- 20-21 травня 2012 року. – м.Одеса. – Одеса, Фенікс, 2012 .- С .338-340
 132 Международно-правовая криминализация и интерпретация запрета ретроактивного применения уголовного права в практике Европейского суда по правам человекаЗелинская Н.А., Дремина-Волок Н.В. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини/ зб. наук. ст. Міжнар.  Научк.-практич. Конференції /За ред.. д.ю.н., проф. академіка С.В. Ківалова; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С.  239 – 265
 133Свобода совести и совесть свободы: к вопросу о диффамации религий и защите религиозньїх чувств верующих Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. XI, частина 1 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін В.М. – Одеса : Юридична література, 2012. –  С. 101 – 118
 134Воинствующий секуляризм и право человека на духовную неприкосновенностьТеоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права  (Одеса, З0 листопада 2012 р.) Т. І / відпі. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 391 – 393
 135Транснациональное уголовное право: новые возможности  и рискиНаукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. X / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін В.М. – Одеса : Юридична література, 2011. – С. 171 – 185   
 136Феномен «сомалийского пиратства»: замкнутый круг политического и общеуголовного насилияАктуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 65 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2012.-  С. 125 – 139
 137Преступность в киберпространстве: международно-правовой дискурс Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 67 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2012.-  С. 165 – 172
 138Транснациональное уголовное право: понятие, система, тенденции развитияМіжнародні читання з   міжнародного   права пам'яті професора П.Є.  Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2—3 листопада 2012 р) / відп за випуск к.ю.н., доц М.І.  Пашковський., Націон. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса Фенікс, 2012. - С.  663 – 667
 139Зелінська Н.А., Пашковський М.І. Розділ 20.3. Кримінальне право ЄС Правo Європейського Союзу : підручн. / за ред. О.К. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 883 с. С. 652 – 698 
 140 Международно-правовые аспекты противодействия политической преступности: история и современность Права человека и наднациональная юрисдикция : материалы Междунар. науч. семинара, посвящ. основанию НУ "ОЮА", 165-летию Одес. школы права (Одесса, 29 марта 2012 г.) . 2012 . − С. 14-34.
 141Традиционные ценности и религиозная свобода: международно-правовой дискурс Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу  (16-17 травня 2013 року, м. Одеса). – Т. 1. – 2013. – С. 333 - 335. 

 142Европейский суд по правам человека о секуляризме и свободе совести как праве верующих на публичное проявление своей религиозной идентичности Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини/ Матеріали Другої міжнар.  научн.-практич. Конференції, присвяченої 60-річчю набуття чинності Конвенції з прав людини і основоположних свобод 1050 року /За ред.. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С.  66 – 93
 143Право на публичное выражение религиозных убеждений: трактовка Европейского Суда по правам человека в решении по делу «Eweida and others v. the United Kingdom»  Міжнародні читання з   міжнародного   права пам'яті професора П.Є.  Казанського : матер. 4 міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8 – 9 листопада 2013 р) / відп за випуск к.ю.н., доц М.І.  Пашковський., Націон. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса Фенікс, 2013. - С.  123 – 127 
 144.Постсекулярная концепция свободы вероисповедания в свете решений Европейского суда по правам человека Духовні засади сучасного правогенезису Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «IX Прибузькі юридичні читання», присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та 20-річчю юридичної освіти на Миколаївщині 29-30 листопада 2013 р.. – Миколаїв: Іліон, 2013
 145 Институционализация пиратства в условиях "безгосударственного пространства": сомалийский феномен  Удосконалення міжнародних і національних правових механізмів боротьби з морським піратством : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 квітня 2013 р.) . − 2013 . − С. 12-17.
 146 Морское пиратство как международное преступление : текст лекций Одесса : Юрид. л-ра, 2013. − 80 с. 
 147 Право на свободу вероисповедания сквозь призму постсекулярной парадигмы либеральной политической  философии  Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 13  / Гол. ред..  С. В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2013. - С. 142-159.

 148 Современная концепция международного уголовного права

 Правова доктрина - основа формування правової системи держави// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». – Харків, 20 – 21 листопада 2013 р. – C.232 – 235
 149 К вопросу о международно-правовой защите права верующих на публичное проявление своей религиозной идентичности в постсекулярном обществе Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) . 2014. − Т. 2 . − 2014.  − С. 222-225.
150Европейские традиционные ценности сквозь призму практики Европейского суда по правам человекаПравое забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. третьої міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса, 2014. - С. 44-61.

 151К вопросу о соотношении международного и национального уголовного права


 Правові проблеми цивілізаційного вибору України: матеріали круглого столу присвяченого 10-річчю кафедри Європейського Союзу та порівняльного правознавства (28 листопада 2014 р., м. Одеса) - Одеса :Фенікс, 2014 - С. 202-207.
 152 Культурный релятивизм и универсализация понятия «преступление» 
 Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку Украини: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 травня 2015 р.). – Т. 1. – О. : Юрид. літ., 2015. – С. 321-323. 

 153 К вопросу о европейских традиционных ценностях:"право не религиозную идентичность" в практике Европейского суда по правам человека 

 Правові проблеми цивілізаційного вибору України: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті професора О.К. Вишнякова (16 листопада 2015 р., м. Одеса) - Одеса :Фенікс.- C.326-329. 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments