Любашенко Вячеслав Игоревич

Должность -
ассистент кафедры международного права и международных отношений
Контактная информация:
e-mail: viacheslav.liubashenko@gmail.com

Краткая биографическая справка:
В 2013 г. закончил Национальный университет "Одесская юридическая академия", факультет международно-правовых отношений. С 2016 года является ассистентом кафедры международного права и международных отношений НУ "ОЮА".

Сфера научных интересов:
Международное частное право, международная защита прав человека

Учебные курсы, по которым читаются лекции:
 • International Dispute Settlement in EU and International Law
Учебные курсы, по которым ведутся практические и семинарские занятия:
 • Международное частное право
 • Международный коммерческий арбитраж
 • International Dispute Settlement in EU and International Law
Публикации:
Наукові статті:
 1. Любашенко В.И. Концепция гуманитарной интервенции и её критика / В.И. Любашенко // Актуальные проблемы современности. – 2014. – №1(3). – С. 90-97.
 2. Любашенко В.И. О концепции «обязанности защищать» в международном праве / В.И. Любашенко // Российский юридический журнал. – 2015. – №2 (101). – С. 39-47.
 3. Любашенко В.И. Международно-правовое содержание «обязанности восстанавливать» согласно концепции «обязанности защищать»/ В.И. Любашенко// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – №4 – С.25-35.
 4. Liubashenko V. Approaches to national implementation of the responsibility to protect / V. Liubashenko // Russian Journal of Comparative Law. – Vol. 7, Is. 1, 2016. – PP. 29-37.
 5. Любашенко В.И. Механизм обеспечения прав личности в системе международной безопасности: концепция личностной безопасности / В.И. Любашенко //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2016. – №1. – С. 181-189.
 6. Любашенко В.І. Міжнародне співтовариство в концепції «обов’язок захищати» / В.І. Любашенко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – №8. – С.185-190.
 7. Любашенко В.І. Питання розмежування відповідальності міжнародної організації та держави при проведенні багатонаціональних військових операцій / В.І. Любашенко // Форум права. – 2016. – №1. – С.180-185.
 8. Любашенко В.І. Концепція «обов’язок захищати»: виклики сучасності та шляхи вдосконалення / В.І. Любашенко // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації: спеціальне видання наукових статей / за наук. ред. проф. В. М. Репецького. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 69-77.
 9. Liubashenko V. Legal Basis of the Responsibility of State to Protect Its Population in International Law / V. Liubashenko // Baku State University Law Review. – February 2017. – Volume 3:1. – P. 26-39.
Тези наукових доповідей:
 1. Любашенко В.І. К вопросу о сфере применения концепции ‘обязанность защищать’/ В.І. Любашенко. // Міжнародні-читання з міжнародного права пам`яті професора П. Є. Казанського: матер. четвертої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8- 9 листопада 2013 р.) / відп. за випуск к.ю.н. доц. М.І. Пашковський; Націон. ун-т «Одеська юридична академія».– Одеса. – 2013. – С. 152-154.
 2. Любашенко В.И. Толкование резолюций СБ ООН: проблемне аспекты в свете военных акций ООН/ В.И. Любашенко// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 3. Любашенко В.І. К вопросу об имплементации концепции «обязанность защищать» на региональном уровне / В.І. Любашенко. // «Правове життя сучасної України»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2/ відп. ред. В. М. Дрьомін.- Одеса: Юридична література, 2014. – 2014. – С. 268-270.
 4. Любашенко В.И. Практика постконфликтной юрисдикции в концепции «обязанности защищать»/ В.И. Любашенко// Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015 – С. 96-99.
 5. Любашенко В.И. К вопросу об отвественности членов СБ ООН при голосовании/ В.И. Любашенко//Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / Отв. ред. А.И. Андреев,А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 6. Любашенко В.І. Концепція «обов’язку захищати» і сепаратизм: міжнародно-правовий дискурс/ В.І. Любашенко// Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 366-368.
 7. Любашенко В.І. Проблемні аспекти застосування категорії «неспроможність держави» в концепції «обов’язку захищати»/ В.І. Любашенко//Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року)/ Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С. 32-34.
 8. Любашенко В.І. Деякі аспекти концепції "обов'язку захищати" в практиці ЄСПЛ/ В.І. Любашенко//Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб.матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк. – 203 с. – С. 67-69.
 9. Любашенко В.И. Реакции на кризисы, сопровождающиеся миграцией: практика применения «обязанности защищать» в Киргизии / В.И. Любашенко //Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 81-84.
 10. Любашенко В.И. Проблема авторизации СБ ООН военной интервенции ex post facto / В.И. Любашенко // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2016. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; AdobeAcrobatReader.
 11. Любашенко В.І. Обов’язки держави згідно з Конвенцією про попередження злочину геноциду та покарання за нього (в контексті концепції «обов’язку захищати) / В.І. Любашенко // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 190-192.
 12. Любашенко В.І. Позиція України щодо концепції «обов’язок захищати» / В.І. Любашенко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 331-333.
 13. Любашенко В.И. Эстратерриториальное применение обязанности государства защищать население от геноцида, этнических чисток, военных преступлений и пре ступлений против человечества / В.И. Любашенко //Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – С. 87-89.
 14. Любашенко В.И. Категория «международное сообщество» в концепции «обязанность защищать»/ В.И. Любашенко// Право и политика: история и современность : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (20 ноября 2015 г.) / отв. за вып. Т. Е. Грязнова, С. С. Киселёв. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – С. 110-112.
 15. Любашенко В.І. Принципи «обов’язку відновлювати» в концепції «обов’язок захищати» / В.І. Любашенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016. – Ч. 1. – С. 112-115.
Перечень документов, рекомендованных студентам
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments