Бернацкая (Севостьянова) Наталья Илларионовна


Должность - доцент 
Научная степень - кандидат юридических наук

Контактная информация:
e-mail: nsevostianova@gmail.com, sevostianova@onua.edu.ua
Сторінка на НБУВ - http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0043590 

С 16 января 2015 года - Первый заместитель Министра юстиции Украины (Про призначення Севостьянової Н.І. першим заступником Міністра юстиції України // Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 14 січня 2015 р. № 11-р. Інд. 19)
Научная степень - к.ю.н. (диплом кандидата наук ДК № 000813, видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 10.11.2011 р.)
Тема диссертации на соискание научной степени к.ю.н: Обращение в Европейский суд по правам человека как реализация права на правосудие (Звернення у Європейський суд з прав людини як реалізація права на правосуддя)

Сфера научных интересов: международная защита прав человека, международное правосудие, право международной ответственности.


Монографии:
 1. Севостьянова, Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія / Н. І. Севостьянова ; НУ "ОЮА".  - Одеса : Фенікс, 2012.  - 216 с.  ( Міжнародне право ) .  ISBN 978-966-438-659-0.
Разработанные учебные курсы: 
 • Jurisdiction and Key Case Law Issues of the European Court of Human Rights
Учебные курсы, по которым читаются лекции: 
 • Международное публичное право
 • Международное правосудие
 • Теория и практика международного права
 • Jurisdiction and Key Case Law Issues of the European Court of Human Rights

Учебные курсы, по которым ведутся семинарские занятия:

 • Международно-правовая защита прав человека
 • Международное публичное право
 • Теория и практика международного права
 • Право международной ответственности
 • Jurisdiction and Key Case Law Issues of the European Court of Human Rights
Публикации:
 1. Севостьянова Н.І. Роль 14 Протоколу до ЄКПЛ в реформуванні Європейського Суду з прав людини / Н.І. Севостьянова // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць / О.: Фенікс, 2009. – Вип.37. – С. 76-83.
 2. Севостьянова Н.І. «Виконання рішень Європейського Суду з прав людини як форма імплементаційних процесів» / Н.І. Севостьянова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О.: Юрид. л-ра, 2010. - Вип. 52. - С. 310-315.
 3. Севостьянова Н.І. «Процедура прийняття пілотних рішень в Європейському Суді з прав людини» / Н.І. Севостьянова // Правова держава: наукове видання. – О.: Астропринт, 2010. - Вип. 12. – С. 375-381.
 4. Севостьянова Н.І. «Інтерлакенська декларація як новий етап реформування Європейського Суду з прав людини» / Н.І. Севостьянова // Митна справа. 2010 – О. - №2(68). – ч. 2 - С. 187-192.
 5. Севостьянова Н.І. «Право на справедливий судовий розгляд в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» / Н.І. Севостьянова // Митна справа. 2010 – О. - №5(71). – ч. 2. - С. 178-185.
 6. Севостьянова Н.І. Право на індивідуальне звернення до Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О.: Юрид. л-ра, 2011. - Вип. 58. - С. 202-208
 7. Sevostianova N.I. Jurisdiction and Key Case Law Issues of the European Court of Human Rights / N.I. Sevostianova // National University «Odesa Academy of Law». – O.: Feniks, 2011. – 126 p.
 8. Севостьянова Н.І. 10 помилок при зверненні до Європейського суду з прав людини / Н.І. Севостьянова // Юстиніан – К, 2010. - №9(87). - С.51-55.
 9. Севостьянова Н.І. Instigating a procedure in European Court of Human Rights / Н.І. Севостьянова // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura. – Миколаїв, 2009, С. 384.
 10. Севостьянова Н.І. Принцип субсидіарності юрисдикції Європейського Суду з прав людини / Н.І. Севостьянова // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Зб. тез доповідей Міжнародної щорічної наук. конфер. молодих вчених, аспірантів і студентів. – Л.; О. - 2010. – С. 64-66.
 11. Севостьянова Н.І. Право на індивідуальну заяву: самостійне право чи процесуальна гарантія прав? / Н.І. Севостьянова // Від громадянського суспільства – до правової держави : Тези V Міжнародної наук. конфер. студентів та молодих вчених. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. - С.202-203.
 12. Севостьянова Н.І. «Участь України в Страсбурзькому правозахисному механізмі» / Н.І. Севостьянова // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Всеукр. науково-практ. конфер.: у 2-х ч. – Запоріжжя : Істина, 2010. – Ч.1. - С. 66-67.
 13. Севостьянова Н.І. «The meaning of the victim status in practice of the European Court of Human Rights» / Н.І. Севостьянова // Государство и право в условиях глобализации: реалии перспективы. Сборник научных трудов. Материалы ІІ Междун. науч.-практ. конфер. – Симферополь: КРП «Крымучпедгиз», 2010. - С.446-447
 14. Севостьянова Н.І. «Поняття жертви у тлумаченні Європейського Суду з прав людини» / Н.І. Севостьянова // Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції: тези доповідей, Дніпропетровськ, 26 квітня 2010 р. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. - С. 64-66
 15. Севостьянова Н.І. «Individual petition mechanism within Human Rights System of the Council of Europe and United Nations» / Н.І. Севостьянова // Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні. Матеріали науково-практичної конференції. 29 квітня- 1 травня 2010 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - С.475-477
 16. Севостьянова Н.І. «Право на ефективний захист в Європейській Конвенції про захист прав людини» / Н.І. Севостьянова // Правове життя сучасної України. Тези доповідей наук. конф. професорсько-викладацького і аспірантського складу. – О.: Фенікс, 2010. - С. 718-721
 17. Севостьянова Н.І. Новий критерій прийнятності індивідуальних заяв до Європейського Суду з прав людини (перші рішення після Протоколу №14). – Верховенство права та права людини: Матеріали Міжнародної науково-практич. конфер., 11-12 серпня 2010 р., - Запоріжжя: «Істина», 2010. - С.34
 18. Севостьянова Н.І. «Crisis of success» of the European Court of human rights / Н.І. Севостьянова // Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин: матер. міжн. науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2010 р.): у 3х частинах. – О.: ГО «Причорноморська фундація права», 2010. – ч.1. – С. 90-91
 19. Севостьянова Н.І. European Court of Human Rights – endless quest for efficient justice // Міжнародні читання, присвячені пам’яті професора імператорського новоросійського університету П.Є. Казанського (Одеса, 22-23 жовтня, 2010 р.): матеріали Міжнародної конференції. – О. - 2010. – С.105-108
 20. Севостьянова Н.І. Evolution of the right to a fair trial // Міжнародна конференція «Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу»: матеріали міжнародної конференції. – О. - 2010. – С. 197-202
 21. Севостьянова Н.І. Право на індивідуальне звернення до Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. - О.: Юрид. л-ра, 2011. - Вип. 58. - С. 202-208 
 22. Севостьянова Н.І. Новий етап розвитку процедури прийняття пілотних рішень у Європейському суді з прав людини // матеріали міжн. наукової конференції проф.-виклад. складу "Правове життя сучасної України". - О.: Фенікс, 2011. - С.355-357 
 23. Севостьянова Н.І. Право на харчування в системі продовольчої безпеки // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. - О.: Юрид. л-ра, 2011. - Вип. 62. - С. 379-386 
 24. Севостьянова Н.І. Поняття та значення м'якого права // матеріали міжн. конференції "Міжнародні читання пам'яті професора П.Є. Казанського". - О.: Фенікс, 2011. - С.51-54 
 25. Севостьянова, Н.І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : 12.00.11 : дис. ... канд. юрид. наук / Н.І. Севостьянова ; НУ "ОЮА".  - Одеса, 2011.  - 214 с.
 26. Севостьянова, Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Севостьянова Наталія Іларіонівна ; НУ "ОЮА", наук. керівник д. ю. н., проф. Н. А. Зелінська, офіційні опоненти: В. В. Мицик, В. М. Лисик.  - Одеса, 2011.  - 19 с.
 27. Севостьянова Н.І. The accession of the European Union to the European Convention for the protection of human rights: genesis, pro and contra // Матеріали міжн. наукової конференції проф.-виклад. складу "Правове життя сучасної України". - О.: Фенікс, 2012. – C.361-362 
 28. Севостьянова Н.І. The draft Brighton declaration on the future of the ECHR // Наукові записки МГУ. – Вип.16 – О.: Міжнар. гуманіт. Ун-т, 2012 – С.88-91 
 29. Севостьянова Н.І. Степень учения (LLM) // MAXLI Ukraine, ООО Издат. Дом «Аванпост-прим». – К., - январь 2012. – С.52-59 
 30. Севостьянова Н.І. IPO от I до O // MAXLI Ukraine, ООО Издат. Дом «Аванпост-прим». – К., - февраль 2012. – С.86-90 
 31. Севостьянова Н.І. Наши в Англии // MAXLI Ukraine, ООО Издат. Дом «Аванпост-прим». – К., - май 2012. – С.86-87
 32. Севостьянова Н.І. Національні правозахисні установи та Європейський суд з прав людини // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини : зб.наук.ст. Міжнар.наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012р.) / за ред. д.ю.н., проф.., академіка С.В. Ківалова, Націон. ун-т «Одеська юридична академія». –  Одесса : Феникс, 2012. – С.407-414 (0,33 д.а.)
 33. Севостьянова Н.І. Міжнародно-правові засоби захисту права власності // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті проф. П.Є. Казанського : матер. 3 міжн. наук. конф. (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року) . ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. С. 319-323 (0,2 д.а.)
 34. Севостьянова, Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія / Н. І. Севостьянова ; НУ "ОЮА".  - Одеса : Фенікс, 2012.  - 216 с.  ( Міжнародне право ) .  ISBN 978-966-438-659-0.
 35. Севостьянова Н.І. Поняття та зміст принципу незалежності судді органу міжнародної юстиції // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті проф. П.Є. Казанського : матер. 3 міжн. наук. конф. (м. Одеса, 8-9 листопада 2013 року). ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. С. 145-148 (0,1 д.а.)
 36. Севостьянова Н.І. Європейський суд з прав людини – ефективний механізм захисту прав юридичних осіб // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.; Націон. ун-т “Одеська юридична академія”. – Одеса: Фенікс, 2013. – С.354 (0,1 д.а.)
 37. Севостьянова Н.І. Імплементація Конвенції про захист прав людини та основоположнх свобод – міжнародний досвід та уроки для України // Правовое обеспечение эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека : сб. науч. ст. Междунар. науч.-прак. конф. (Одесса, 21-22 сентября 2013 г.) / под ред. д.ю.н., проф., академика Кивалова С.В. ; Национ. ун-т «Одесская юридическая академия». – Одесса : Феникс, 2013 (0, 3 д.а.)
 38. Севостьянова Н. І. Системні проблеми національного законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України . - № 12 (грудень) 2014. – C. 5 – 15.
 39. Севостьянова, Н. І. Системні проблеми національного законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини / Н. І. Севостьянова //  Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практ. фахове вид.  -  2014.  -  № 12.  - С. 5-15.
 40. Севостьянова, Н. Проблемні аспекти практичного застосування доктрини свободи розсуду у практиці Європейського Суду з прав людини / Н. Севостьянова //  Evropsky politicky a pravni diskurz.  -  2015.  -  № 3.  - С. 8-15.
 41. Севостьянова, Н. Росії не вдасться уникнути виконання рішень суду : [інтерв'ю] : спілкувалася Ірина Поліщук / Наталія Севостьянова //  Юридичний вісник України : Загальнонац. правова газ.  -  2015.  -  12-19 вересня (№ 36).  - С. 5. 
 42. Севостьянова, Н. До питання про сутність територіальних спорів та їх видів / Наталія Севостьянова //  Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал.  -  2016.  -  № 5.  - С. 119-122.

Н.І. Севостьянова в ефірі "Радіо Свобода"

 
Перечень документов, рекомендованных студентам
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Просмотр Скачать
Jurisdiction and Key Case Law Issues of ECHR  1012 кб версия 2 25 нояб. 2011 г., 10:58 Mykola Pashkovsky
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments