Міжнародне право (САФ, 3 курс, 2017-18 н.р.)

Денна форма навчання
Лекції - 14 годин
Практичні заняття 16 годин

Актуальні оголошення для студентів

Практичні заняття

Практичне заняття 1. Вступ до міжнародного права
Практичне заняття 2. Право міжнародних договорів
Практичне заняття 3. Право зовнішніх зносин
Практичне заняття 4. Територія ві міжнародному праві та міжнародне морське право
Практичне заняття 5. Населення в міжнародному праві
Практичне заняття 6. Міжнародне право захисту прав людини
Практичне заняття 7. Міжнародне гуманітарне право
Практичне заняття 8. Міжнародне кримінальне право

Теми для самостійного ознайомлення

  • Право міжнародних організацій (самостійна робота)
  • Міжнародне повітряне право (СР)
  • Міжнародне космічне право (СР)
  • Право міжнародної безпеки (СР)
  • Міжнародне економічне право (СР)
  • Міжнародне право навколишнього середовища (СР)

Джерела:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ 
Тема 1. Поняття, юридична природа та система міжнародного права
1. Поняття міжнародного права та його особливості. Юридично обов'язкова сила норм міжнародного права. 
2. Міжнародне право як самостійна правова система. Система міжнародного права. 
3. Сфера дії міжнародного права. Просторова сфера дії міжнародного права. Суб'єктна й об'єктна сфера міжнародного права. 
4. Періодизація міжнародного права. Сучасне міжнародне право і його ознаки.
5. Взаємодія і взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права. Дуалізм і монізм у взаємовідношенні міжнародного і внутрішньодержавного права. 
6. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права.
Тема 2. Норми та джерела міжнародного права
7. Поняття та класифікація джерел міжнародного права.
8. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного права.
9. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права. Способи виникнення міжнародного звичаю. 
10. Загальні принципи права як джерело міжнародного права. 
11. Односторонні акти держав як джерело міжнародного права. 
12. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного права. 
13. Допоміжні засоби для визначення змісту норм міжнародного права.
14. Норми міжнародного права. Створення норм міжнародного права. М’яке право. 
15. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права. 
16. Імплементація міжнародного права.
17. Поняття та система основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права. 
18. Еволюція принципу суверенітету держави у співвідношенні з основними принципами міжнародного права. 
19. Право націй на самовизначення у системі принципів міжнародного права и його реалізація у сучасному міжнародному праві. 
20. Принцип територіальної цілісності та непорушності кордонів. Заборона анексії. 
21. Загальна характеристика інших основних принципів міжнародного права.
Тема 3. Суб'єкти міжнародного права
22. Поняття і види суб'єктів міжнародного права. Поняття і зміст міжнародної правосуб'єктності. Обмеження міжнародної правосуб’єктності. 
23. Міжнародна правосуб’єктність держав та її зміст. 
24. Основні права й обов'язки держави. Унітарні та складні держави. 
25. Правосуб’єктність націй і народів, що борються за національне визволення. 
26. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій. 
27. Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу. 
28. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичної особи.
29. Визнання в міжнародному праві: поняття, види, форми і теорії визнання.
30. Правонаступництво: поняття, підстави, види і форми. Джерела інституту правонаступництва. 
31. Правонаступництво України в зв’язку з розпадом СРСР.
Тема 4. Міжнародно-правова відповідальність
32. Кодифікація норм про відповідальність у міжнародному праві. Принципи та підстави міжнародно-правової відповідальності. 
33. Поняття, склад та види міжнародних протиправних діянь. Обставини, що виключають протиправність діяння. 
34. Види і форми реалізації міжнародної правової відповідальності. Санкції і контрзаходи. 
35. Відповідальність міжнародних організацій.
36. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок діяльності, яка не заборонена міжнародним правом.
Тема 5. Право зовнішніх зносин
37. Дипломатія і дипломатичне право. Поняття, джерела і принципи права зовнішніх зносин. 
38. Система органів зовнішніх зносин держав: поняття, види, функції і повноваження.
39. Поняття, джерела і принципи дипломатичного права. 
40. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції і структура, порядок їх створення. 
41. Глава дипломатичного представництва, їх класи, початок і закінчення місії глави дипломатичного представництва. 
42. Персонал дипломатичного представництва. Класи і ранги дипломатичних агентів. 
43. Дипломатичний корпус. Дипломатичні привілеї та імунітети.  
44. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях: правовий статус, структура і функції. 
45. Привілеї та імунітети постійних представництв держав при міжнародних організаціях та представників держав при міжнародних організаціях.
46. Право спеціальних місій. Привілеї й імунітети спеціальної місії та її членів. 
47. Поняття, джерела і принципи консульського права. 
48. Консульські установи: поняття, види, функції і структура, порядок їх створення. 
49. Порядок призначення голови консульського представництва та закінчення консульської місії. 
50. Консульські імунітети та привілеї.
51. Привілеї та імунітети міжнародних організацій та їх персоналу.
Тема 6. Право міжнародних договорів
52. Право міжнародних договорів як галузь міжнародного права. Кодифікація права міжнародних договорів. Законодавство України щодо міжнародних договорів.
53. Міжнародний договір в сучасній доктрині й практиці: поняття, види, найменування і структура. 
54. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів. Ратифікація міжнародних договорів, ратифікаційні грамоти. Набрання чинності міжнародним договором. 
55. Дія міжнародного договору в просторі й у часі. Виконання міжнародних договорів. Принцип непорушності договорів. Умови недійсності міжнародних договорів. 
Тема 7. Право міжнародних організацій і міжнародних конференцій
56. Право міжнародних організацій: поняття і джерела. 
57. Міжнародні організації: поняття, види, ознаки, міжнародна правосуб'єктність і функції. Правова природа актів міжнародних організацій. 
58. ООН: цілі й принципи діяльності. Рада Безпеки ООН. Функції. Членство. Порядок прийняття рішень. Генеральна Асамблея ООН: структура, порядок роботи, порядок прийняття рішень. 
59. Міжнародні регіональні організації. ОБСЄ. Рада Європи. НАТО. 
60. Міжнародні конференції: поняття, порядок скликання і прийняття рішень.
Тема 8. Територія й інші простори в міжнародному праві
61. Поняття і види територій у міжнародному праві. Демілітаризовані й нейтралізовані території. 
62. Поняття державної території, її складові частини та способи придбання державної території. Державні кордони: поняття, види, стадії встановлення. Режим державного кордону України. 
63. Поняття та види недержавної території. Міжнародно-правове регулювання режиму рік. Правовий режим міжнародних рік. Правовий режим Дунаю.
64. Правовий режим Арктики. Правовий режим Антарктики. Система договору про Антарктику.
Тема 9. Міжнародне морське право
65. Кодифікація міжнародного морського права. Види морських просторів. 
66. Внутрішні морські води і їх правовий режим. Режим морських портів. 
67. Територіальне море: поняття, межі, правовий режим. Право мирного проходу. Поняття та правовий режим прилеглої зони. 
68. Виключна економічна зона і її правовий режим. 
69. Континентальний шельф: поняття, правовий режим, межі, делімітація. 
70. Відкрите море і його правовий режим. Свободи відкритого моря. 
71. Правовий статус Міжнародного району морського дна. Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна. 
72. Міжнародні протоки: поняття, види, правовий статус і режим. Режим Чорноморських проток. 
73. Правовий режим міжнародних каналів. Режим Суецького каналу.
Тема 10. Міжнародно-правова регламентація стану населення
74. Поняття та складові населення в міжнародному праві. Поняття та міжнародно-правове регулювання громадянства, безгромадянства і подвійного громадянства.
75. Політичний притулок та право притулку. Міжнародно-правовий статус біженців та трудящих-мігрантів.
Тема 11. Міжнародне право прав людини
76. Поняття, джерела і принципи міжнародного прав людини і основоположних свобод. 
77. Поняття і зміст міжнародно-правових стандартів у сфері прав людини. 
78. Універсальний механізм захисту прав людини і основоположних свобод. 
Діяльність спеціалізованих органів ООН із захисту прав людини. 
79. Регіональні механізми захисту прав людини і основоположних свобод. 
80. Європейська система захисту прав людини: загальна характеристика. Європейський суд з прав людини: загальна характеристика діяльності. Порядок виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини.
Тема 12. Міжнародне гуманітарне право
81. Міжнародне гуманітарне право: поняття, структура, принципи, джерела. Види збройних конфліктів та правовий статус їх учасників. 
82. Початок і припинення військових дій. Нейтралітет у війні. Засоби і методи ведення збройних конфліктів. Режим військової окупації. Особливості міжнародно-правового регулювання ведення збройного конфлікту на морі.
83. Захист цивільного населення і цивільних об’єктів під час збройного конфлікту. 
84. Захист поранених, хворих і осіб, які зазнали корабельної аварії під час збройного конфлікту. 
85. Правовий статус військовополоне¬них. 
86. Імплементація міжнародного гуманітарного права. Відповідальність за порушення положень міжнародного гуманітарного права.
87. Міжнародна правосуб’єктність Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Тема 13. Міжнародне кримінальне право
88. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, принципи, структура (міжнародне кримінальне право strіcto sensu і транснаціональне кримінальне право). 
89. Поняття і види міжнародних злочинів. Поняття і принципи кримінальної юрисдикції у міжнародному кримінальному праві. 
90. Міжнародні і змішані кримінальні суди і трибунали. 
91. Правові основи утворення і діяльності Нюрнберзького і Токійського військових трибуналів. 
92. Юрисдикція міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc по колишній Югославії та Руанді. 
93. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Порядок прийняття та виконання рішень Міжнародного кримінального суду. 
94. Проблеми ратифікації Римського Статуту в Україні. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо України.
Тема 14. Міжнародне економічне право
95. Міжнародне економічне право: поняття, структура, принципи і джерела. 
96. Суб’єкти міжнародного економічного права. Сучасна система міжнародних економічних організацій. 
97. Міжнародно-правове регулювання торгівлі товарами та послугами на універсальному рівні (на прикладі СОТ). 
98. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. 
99. Міжнародно-правове регулювання фінансових операцій. 
100. Міжнародно-правове митне співробітництво.
101. Вирішення міжнародних економічних спорів на універсальному рівні (на прикладі СОТ).
Тема 15. Міжнародне повітряне право
102. Поняття, джерела і принципи міжнародного повітряного права.
103. Правове регулювання міжнародних польотів в межах державної території, над відкритим морем, архіпелажними водами, міжнародними протоками.
104. Правовий статус повітряного судна і екіпажу. 
105. Забезпечення технічної безпеки міжнародної цивільної авіації. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Тема 16. Міжнародне космічне право
106. Поняття, джерела і принципи міжнародного космічного права.
107. Міжнародно-правовий режим космічного простору і небесних тіл. 
108. Міжнародно-правовий режим космічних об’єктів. Правове становище космонавтів (астронавтів).
Тема 17. Міжнародне екологічне право
109. Поняття, джерела і принципи міжнародного екологічного права.
110. Проблема зміни клімату в міжнародному екологічному праві. 
Тема 18. Право міжнародної безпеки
111. Право міжнародної безпеки: поняття, цілі, принципи та джерела права міжнародної безпеки.
112. Поняття і види колективної безпеки. Загальна колективна безпека. 
113. Регіональні організації в системі колективної безпеки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Організація Північноатлантичного договору. 
114. Міжнародно-правові проблеми роззброєння. Нерозповсюдження ядерної зброї. Обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Заборона розробки, виробництва, застосування хімічної і бактеріологічної зброї та їх знищення. Заходи зміцнення довіри, міжнародний контроль.
Тема 19. Право мирного вирішення міжнародних спорів
115. Поняття і кодифікація права мирного вирішення міжнародних спорів. Засоби вирішення міжнародних спорів. 
116. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних спорів: безпосередні переговори і консультації, добрі послуги і посередництво, міжнародна примирлива процедура (слідчі й погоджувальні комісії). 
117. Міжнародний арбітраж як засіб мирного вирішення міжнародних спорів. 
118. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.
119. Міжнародний Суд ООН: юрисдикція, склад і порядок діяльності.
120. Загальна характеристика справи Міжнародного суду ООН про фінансування тероризму та расову дискримінацію в Україні (Україна проти Росії, наказ про тимчасові заходи від 19 квітня 2017 р.).

Comments