Андрейченко (Нестеренко) Светлана Сергеевна


Должность - профессор
Научная степень - доктор юридических наук
Ученое звание - доцент

Контактна інформація: 
e-mail: ssandreichenko@gmail.com, s.s.andreichenko@onua.edu.ua
Сторінка на НБУВ - http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0034152

профиль в Google scholarКоротка біографічна довідка:

Народилась 5 березня 1985 р. Закінчила у 2007 р. Інститут прокуратури та слідства Одеської національної юридичної академії (диплом магістра з відзнакою).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» на тему: «Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції» у Спеціалізованій вченій раді Д 41.086.04 Одеської національної юридичної академії 20 березня 2010 р.  (диплом ДК № 060456 від 1.07.2010 р.). Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ ОЮА, професор Зелінська Наталія Анатоліївна.

У вересні 2014 року прийнята до докторантури Національного університету «Одеська юридична академія» зі спеціальності міжнародне право.
12 лютого 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право на тему: «Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки державі».
Науковий консультант - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ ОЮА, професор Зелінська Наталія Анатоліївна.

Учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, круглих столів.  Неодноразово ставала переможцем Всеукраїнського конкурсу учнівських і студентських творів-есе з прав людини.

Стипендіат  Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2014-2016 рр.


Сфера наукових інтересів: міжнародне кримінальне право, міжнародне право прав людини, право міжнародної відповідальності.


Навчальні курси, по яких читаються лекції: «Міжнародне право», «Право міжнародно-правової відповідальності», «Міжнародно-правовий захист прав людини», "Міжнраодні стнадарти прав людини в сфері кримінальної юстиції"
 
Навчальні курси, по яких ведуться семінарські заняття: «Міжнародне право», «Право міжнародно-правової відповідальності», «Міжнародно-правовий захист прав людини», «Міжнародне крімінальне право»

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографії:
     Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія / С.С. Нестеренко. − Одеса : Фенікс, 2011. – 192 с.

    Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С. С. Андрейченко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 578 с.

Наукові статті та тези доповідей 


 1. Нестеренко С.С. Дія принципу подвійної кримінальності в інституті екстрадиції / С.С. Нестеренко // Законність і правопорядок у сучасній Україні : матеріали конференції 19-20 грудня 2008 р. – О. : Фенікс, 2008. – С. 103-106.
 2. Нестеренко С.С. Защита прав человека в международно-правовом механизме экстрадиции / С.С. Нестеренко // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.: http://www.lomonosov-msu.ru/2008/.]
 3. Нестеренко С. С. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью как способ обеспечения мирового правопорядка / С. С. Нестеренко // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2008. – С. 191-192.
 4. Нестеренко С. С. Окремі питання захисту прав екстрадованих осіб у практиці Європейського суду з прав людини / С. С. Нестеренко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – О. : Фенікс, 2008. – Вип. 35. – С. 99-104.
 5. Нестеренко С.С. Принцип «non bis in idem» як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції / С.С. Нестеренко // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – О. : Фенікс, 2008. – С. 478-479.
 6. Нестеренко С.С. Викрадення особи та екстрадиція: збереження балансу між правами людини та інтересами держави / С. С. Нестеренко // Правова система, громадянське суспільство та держава : тези доповідей міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. – Л. : Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2009. – С. 22-23.
 7. Нестеренко С.С. Дотримання гарантій прав і свобод особи при арешті та затриманні у зв’язку з екстрадицією / С.С. Нестеренко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали  науково-практичної конференції. – Одеса, 2009. –  С. 481- 482.
 8. Нестеренко С.С. Застосування  катування, нелюдського, або такого, що принижує гідність, поводження та покарання як підстава невидачі в інституті екстрадиції / С.С. Нестеренко // Право і суспільство. – ­­2009. – № 5. – С. 128-131.
 9. Нестеренко С.С. Застосування смертної кари та проблема захисту прав людини в інституті екстрадиції / С.С. Нестеренко // Юридичний вісник. – 2009. – № 3. – С. 19-25.
 10. Нестеренко С.С. Історичний розвиток інституту екстрадиції / С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 48. – Одеса : Юридична література, 2009. – С. 350-354.
 11. Нестеренко С.С. Механизм защиты прав человека в международном экстрадиционном праве / С.С. Нестеренко // Альманах международного права. / ред. коллегия.: Кивалов С.В. (гл. ред.) и др. – О. : Фенікс, 2009. – С. 84-89.
 12. Нестеренко С.С. Правило невидачі власних громадян як інструмент забезпечення принципу jus de non evocando / С.С. Нестеренко // Держава і право : de lege praeterita, instante, future : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 380 - 381.
 13. Нестеренко С.С. Правова природа інституту екстрадиції / С.С. Нестеренко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 167-169. ­ 
 14. Нестеренко С.С. Принцип aut dedere aut judicare як інструмент захисту прав людини в механізмі екстрадиції / С.С. Нестеренко // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред Ю.М. Оборотов. – О. : Фенікс, 2009. – С. 682- 683.
 15. Нестеренко С.С. Принцип подвійної кримінальності в інституті екстрадиції  / С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. – О.: Фенікс, 2009. – Вип. 36. –  С. 204-209.
 16. Нестеренко С.С. Проблемные вопросы институтов экстрадиции и политического убежища / С.С. Нестеренко // Правотворчество и правоприменение в современном обществестве : материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов. – Минск : БГУ, 2009. – С. 188-190.
 17. Нестеренко С.С. Судовий розгляд справ in absentia та захист прав особи в механізмі екстрадиції / С.С. Нестеренко // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 135-140.
 18. Нестеренко С. Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції / С. Нестеренко // Університетські наукові записки : науковий часопис Хмельницького університету регіонального управління та права. – 2009. – № 2 (30). – С. 274-279.
 19. Нестеренко С. С. Екстрадиція (видача правопорушників) : зміст поняття / С. С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. – С. 313-318.
 20. Нестеренко С. С. Принцип «исключения политических преступлений» как инструмент защиты прав человека в институте экстрадиции / С. С. Нестеренко // Материалы докладов XVІ международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев [Электронный ресурс] – М. : МГУ; СП МЫСЛЬ, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Режим доступу до збірника : http://www.lomonosov-msu.ru/2009/
 21. Нестеренко С. С. Щодо питання про забезпечення права особи, залученої до екстрадиційної процедури, на справедливий судовий розгляд / С. С. Нестеренко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДНВЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 105-107.
 22. Nesterenko S. S. Das Prinzip non refoulement als Grundelement des Institutes der Zufluchtstätten /  S. S. Nesterenko // Sammelwerk der Vorträge der gemeinsamen Seminare der AWO Heimatgarten und der Nationalen Universität „Odessaer Juristische Akademie“ (Oktober 2009 und Juli 2010). – Одеса, ТОВ «Елтон» - 2011 – P.171-175.
 23. Одесская школа международного права : библиография / Авторы – составители Т.Р. Короткий, С.С. Нестеренко ; под ред. М.Е. Черкеса. − Одесса : Феникс, 2010. − 104 с.
 24. Нестеренко С.С. Правова регламентація інституту видачі / С. С. Нестеренко // Правовий розвиток України у сучасному світі : Тези наукових робіт учасників V науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу / Відп. ред. Л.В. Діденко. − Одеса : Фенікс, 2010. − С. 199-201.
 25. Нестеренко С.С. Історичний розвиток інституту притулку / С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Матеріали міжнародної конференції. − Львів - Одеса, 11-13 лютого 2010 р. − С. 229-231.
 26. Нестеренко С.С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в механізмі екстрадиції / С.С. Нестеренко // Бюллетень Міністерства юстиції України. − 2010. − № 7 (105). −  С. 66-74.
 27. Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції :  дис... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С.С. Нестеренко ; ОНЮА. ─ О., 2010. ─ 226 с.
 28. Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції : Автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С.С. Нестеренко ; ОНЮА. ─ О., 2010. ─ 19 с.
 29. Нестеренко С.С. Підстави невидачі як інструмент забезпечення принципу гуманності в інституті екстрадиції / С.С. Нестеренко  // Вибрані роботи учасників II міжнародного науково-практичного форуму «Верховенство права та права людини». − Київ, 7-9 травня 2010 року. − С. 120-123.
 30. Нестеренко С.С. Особливості розвитку міжнародного інституту екстрадиції у ХVIII-XIX ст.ст. / Нестеренко С.С. // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (21-22 травня 2010 р.) / Відп. ред Ю.М. Оборотов. – О. : Фенікс, 2010. – С. 716-718.
 31. Нестеренко С.С. Универсальная юрисдикция и вопросы экстрадиции / С.С. Нестеренко // Розбудова демократичного суспільства  після Нюрнберзького трибуналу : зб. статей учасників міжнар. конф. (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.) Національний університет «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр НАПрН України, Центр міжнародного права і правосуддя. − О.: Фенікс, 2010. − С. 189-197.
 32. Нестеренко С.С. Международное сотрудничество в борьбе с дискриминацией неграждан / Нестеренко С.С. // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського : матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.). − Одеса, 2010. − С. 88-92.
 33. Нестеренко С.С. Правозащитные и сотруднические цели экстрадиции: проблема соблюдения баланса / Нестеренко С.С. // Марку Ефимовичу Черкесу − 80: статьи учеников и коллег. − О.: 2010. − С. 145-155.
 34. Тенденции развития института оказания правовой помощи по уловным делам в 21 веке / Альманах международного права. Вып. 2 / ред. коллегия.: Кивалов С.В. (гл. ред.) и др. – О. : Фенікс, 2011. – С. 284-293.
 35. Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія / С.С. Нестеренко. − Одеса : Фенікс, 2011. – 192 с.
 36. Нестеренко С.С. Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності/ С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 57 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 522-528
 37. Нестеренко С.С. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та права людини / С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 58 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 185-192.
 38. Нестеренко С.С. Кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій / С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 59 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­– С. 64-69.
 39. Нестеренко С.С.  Принцип  non bis in idem у міжнародному кримінальному праві / С.С. Нестеренко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (20-21 травня 2011 року, м. Одеса). - Том 1. – Одеса: Фенікс, 2011. - С. 335-337.
 40. Нестеренко С.С. Принцип «due process of law» у міжнародному кримінальному праві / С.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 62 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2011. ­­C. 379-385.
 41. Нестеренко С.С. Відповідальність держав за порушення норм міжнародного гуманітарного права / С.С. Нестеренко // Міжнародне право: De Lege Praeterita, Instante, Future: матеріали першої міжнародної  конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Одеса, 24-25 листопада 2011 року). – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 9-10.
 42. Нестеренко С.С. Обстоятельства, исключающие международную противоправность //  С.С. Нестеренко // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського  Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної  конференції (м. Одеса, 21-22 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 45-48.
 43. Нестеренко С.С. Принцип спеціальності у міжнародному кримінальному праві / С.С. Нестеренко // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. −  2011. − № 1. − С.74-78.
 44. Нестеренко С.С. Захист права на життя в екстрадиційній процедурі / С.С. Нестеренко // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. −  2011. − № 2. − C.181-184
 45. Национальный университет «Одесская юридическая академия» (Кивалов С.В., Дремин В.Н., Нестеренко (Андрейченко) С.С., Михайленко Д.Г.) / Наука в Южном регионе Украины (1971-2011) / Александров Б.Г., Алексеенко Т.Л., Андреев В.И. и др. ; ред. С.А. Андронати  ; Южный научный центр НАН Украины и МОНМС Украины. – Одесса: Феникс, 2011. – С. 295-341.
 46. Нестеренко С. С. Згода як обставина, що виключає протиправність діяння держав / С.С. Нестеренко // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 359-361. 
 47. Андрейченко C.C. Роль практики Європейського суду з прав людини у розвитку права на захист від катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання / С.С. Андрейченко // Правовое обеспечение эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека : сб. науч. ст. Междунар. науч.-прак. конф. (Одесса, 15 сентября 2012 г.) / под ред. д.ю.н., проф., академика Кивалова С.В. ; Национ. ун-т «Одесская юридическая академия». – Одесса : Феникс, 2012. – С. 378-385. 
 48. Андрейченко С.С. контрмеры в современном международном праве  / С.С. Андрейченко // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського  Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної  конференції (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс, 2012. 
 49. Андрейченко C.C. Концепция «целенаправленных» санкций  в международном праве // С.С. Андрейченко // Міжнародне право: De Lege Praeterita, Instante, Future: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Одеса, 22-23 листопада 2012 року). ; відп. ред. С.Б. Мельник. – Одеса: Юридична література, 2012. – С.6-8.
 50. Андрейченко C.C. Виды международно-правовой ответственности государств / С.С. Андрейченко // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 404-406.
 51. Андрейченко С.С. Пропорциональность как условие применения  контрмер потерпевшим государством : Матеріали наукових читань з сучасних проблем міжнародного права, порівняльного правознавства і права Європейського Союзу (7 лютого 2013 р., м. Одеса) / відп. ред. С.Б. Мельник. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 18-20.
 52. Андрейченко С.С. Международная ответственность за  действия, не запрещенные международным правом / С.С. Андрейченко // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 349-352.
 53. Международное право в вопросах и ответах : учебное пособие / Мельник С.Б., Аверочкина Т.В., Андрейченко С.С. [и др.] ; под общ. ред. С.Б. Мельник С.Б. – Одесса : Юридична література, 2013. (344 с.) – Андрейченко С.С. (вопросы 23-28) – С. 102-118.
 54. Андрейченко С.С. Лихо як обставина, що виключає протиправність діяння держав/ С.С. Андрейченко // Український часопис міжнародного права. – 2013. − № 2. – С.  24-28
 55. Андрейченко С.С. Особливості застосування ситуації лиха у міжнародній практиці / С.С. Андрейченко // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського  Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної  конференції (м. Одеса, 8-9 листопада 2013 року). – Одеса: Фенікс, 2013.
 56. Андрейченко С.С. Исключение ответственности государства в результете состояния бедствия / С.С. Андрейченко // Міжнародне право: De Lege Praeterita, Instante, Future: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Одеса, 22 листопада 2013 року). ; відп. ред. С.Б. Мельник. – Одеса: Юридична література, 2013.
 57. Андрейченко С.С. Забезпечення права на «належну правову процедуру» / С.С. Андрейченко // Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали  науково-практичної конференції. -  Харків, Право, 13 грудня, 2013 р. – С. 10-14.    
 58. Андрейченко С.С. Теорія об’єктивної відповідальності в міжнародному праві / С.С. Андрейченко С.С. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Зб. Матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25.04.2014)/ Рец.: І.С. Бик, М.М. Микієвич, Н.В. Антонюк, І.М. Грабинський. – Львів : DPI, 2014. – С. 35-42.
 59. Андрейченко С.С. Теория субъективной ответственности в международно-правовой доктрине / С.С. Андрейченко // Legea si Viata. −  2014. − № 5/2 (269) – С. 8-11.
 60. Андрейченко С.С. Абсолютная ответственность государств и ответственность за международные противоправные деяния: основания отличия / С.С. Андрейченко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 року, м. Одеса). − Том 2. − Розділ 17. Проблеми сучасного міжнародного публічного та приватного права. – Одеса: Юридична література, 2014. − С.236-238.
 61. Андрейченко С.С. Вина как основание для ответственности  государств за нарушение обязательств в сфере защиты прав человека / С.С. Андрейченко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 року, м. Одеса). − Том 2. – Розділ 18. Наукове та законодавче забезпечення ефективності виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. – Одеса: Юридична література, 2014. − С.288-290.
 62. Андрейченко С.С.питання вини держави в контексті тлумачення первинних міжнародно-правових норм / С.С. Андрейченко // Право і суспільство. – 2014. − №  5. – C. 3-8.
 63. Андрейченко С.С. Застосування стандарту  «due diligence» в міжнародній судовій практиці // «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – 2014. − № 4 (8). – С. 198-203.
 64. Андрейченко С.С. Вина держави і принцип «due diligence» в праві міжнародної відповідальності  / С.С. Андрейченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. − № 4. – С. 229-231.
 65. Андрейченко С.С. Поняття «cтавлення у вину» («imputability»)  та «присвоєння» («attribution») у міжнародному праві / С.С. Андрейченко // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2014. − № 9 (вересень). − C. 167-172.
 66. Андрейченко С.С. Присвоєння державі поведінки ultra vires її органів / С.С. Андрейченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2014. – Випуск 28. – Том 3. – С. 163-166.
 67. Андрейченко С.С. Категория «вина» в международном праве / С.С. Андрейченко // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 71 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2014. − C. 135-140.
 68. Андрейченко С.С. Відповідальність держав за поведінку приватних осіб у практиці Європейського суду з прав людини / С.С. Андрейченко // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: матер. третьої між нар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. − С. 171-181.
 69. Андрейченко С.С. Концепция абсолютной ответственности в международном праве / С.С. Андрейченко // Юридичний вісник. – 2014. − № 3.  – С. 114-119.
 70. Андрейченко С.С. Вплив вини на тяжкість та  наслідки міжнародно-протиправного діяння // С.С. Андрейченко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2014. – Вип. 3. – С. 53-61.
 71. Андрейченко С.С. Присвоєння державі протиправної поведінки приватних осіб:  застосування концепцій «загального» та «ефективного» контролю С.С. Андрейченко // Митна справа. – 2014. − № 5 (95), частина 2, книга 2. – С. 249-255.
 72. Андрейченко С.С. Позитивні зобов’язання держав щодо захисту права на життя у практиці  Європейського суду з прав людини  // С.С. Андрейченко // Zbornik  prispevkov z medzinárodnej  vedeckej konferencie «Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» / Bratislava, Slovenská republika. − 19-20 septembra 2014 r. ­− С. 299-301.
 73. Andreichenko S. Violation of international legal obligation to protect as the basis of international responsibility of states for the conduct of private individuals / S. Andreichenko // European political and law discourse. – 2014. − Vol.1. – Issue 5. – P.  7-14.
 74. Андрейченко С.С. Категория «вменение»  в праве международной ответственности / С.С. Андрейченко // Український часопис міжнародного права. – 2014. − № 4. – С. 234-239.
 75. Андрейченко С.С. Міжнародно-правові зобов’язання держав щодо забезпечення захисту у практиці міжнародних правозахисних органів / С.С. Андрейченко // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету.  Сер.: Юриспруденція. −  2014. − №  10 (1). – Том 2. – С. 144-147.
 76. Андрейченко С.С. Позитивні зобов’язання держав щодо права на захист від катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання у практиці  Європейського суду з прав людини / С.С. Андрейченко // Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матер. круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (Одеса, 28 листопада 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014. – С.166-170.
 77. Андрейченко С.С.  Международные экономические санкции: проблема соблюдения баланса между эффективностью и возможными негативными последствиями  / С.С.  Андрейченко   // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – Одеса, 2014. – Т.1. – № 2/2. – С. 159-167.  
 78. Андрейченко С. С. Присвоєння державі протиправної поведінки повстанського руху у випадку створення ним нового уряду / С. С. Андрейченко // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Правознавство. – 2014. – Т. 19. – Вип. 3 (24). – С. 94−102.
 79. Andreichenko S.S.  Attribution de jure: the exercise of non-state actors elements of “governmental authority” / S.S. Andreichenko // Visegrad journal on human rights. – 2014. − № 2. – Р. 7-13.
 80. Андрейченко С.С. Недержавні актори та міжнародна відповідальність:  відступ від державо-центристського  підходу // Zbornik  prispevkov z medzinárodnej  vedeckej konferencie «Pravna veda a prax v tretom tisicroci» / Kosice, Slovenská republika. − 27-28 februar 2015 r. ­− С. 38-39.
 81. Андрейченко С.С.  Атрибуція державі поведінки осіб та утворень за відсутності або неспроможності офіційної влади // Український часопис міжнародного права. – 2015. − № 1. – С. 58-65.
 82. Андрейченко С.С. Атрибуція поведінки в цілях міжнародної відповідальності держави: державно-орієнтований та індивідуально-орієнтований підходи / С.С. Андрейченко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення», м. Харків, 17-18 квітня 2015 р. – С.
 83. Андрейченко С. С. присвоение государству противоправного поведения законодательных органов в целях международной ответственности / С. С. Андрейченко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2015. − № 1. – С. 335-338.
 84. Андрейченко С.С.  Присвоєння державі протиправної поведінки повстанського чи іншого руху у випадку створення ним нової держави / С.С. Андрейченко // Правові та інституційні механізми  забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; відп. ред. М. В. Афанасьєва. (м. Одеса,  15-16 травня 2015 р.) – С. 330-333.
 85. Андрейченко С.С. Присвоєння державі поведінки судових органів  / С.С. Андрейченко // Наукові праці НУ ОЮА. − Вип. 15. (депоновані). 

       Навчально-методичні праці 

1.      Право міжнародної відповідальності : методичні вказівки з навчальної дисципліни / Т.Р. Короткий, В.М. Лисик, С.С. Нестеренко. − О.: Фенікс, 2010. − 46 с.

2.      Право міжнародної безпеки : методичні вказівки з навчальної дисципліни / Т.Р. Короткий, А.П. Ладиненко, С.С. Нестеренко. − Одеса : Фенікс, 2009. − 72 с.

3.      Міжнародно-правовий захист прав людини : методичні вказівки з навчальної дисципліни / В.М. Дрьомін, Н.А. Зелінська, М.І. Пашковський, С.С. Нестеренко. − Одеса : Фенікс, 2011. − 76 с. (Сер.: Навч.-метод. посібники)

4.      Международное право в вопросах и ответах : учебное пособие / Мельник С.Б., Аверочкина Т.В., Андрейченко С.С. [и др.] ; под общ. ред. С.Б. Мельник С.Б. – Одесса : Юридична література, 2013. (344 с.) – Андрейченко С.С. (вопросы 23-28) – С. 102-118.

 

 

 


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments