Гладенко Александр Николаевич

Посада -
доцент кафедри міжнародного права і міжнародних відносин
Науковий ступінь - кандидат юридичних наук
Вчене звання - доцент

Тема диссертації на здобуття наукового степення к.ю.н: «Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки»

e-mail: gladenko.alexander@onua.edu.ua, gladenko.alex@gmail.com 
Сторінка на НБУВ - http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0034152 

Коротка біографічна справка:

Народився у 1982 році. У 2004 р. закінчив з відзнакою Одеську національну юридичну академію, Інститут європейського права. З 2004 року працює на дослідженням європейського та міжнародного права, особливо питань зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу. Результат дослідження отримав своє оформлення в кандидатській дисертації «Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки», захист якої успішно відбувся 19 лютого 2010 року у Спеціалізованій вченій раді Д 41.086.04 Одеської національної юридичної академії [Науковий керівник: д.ю.н., проф. Дамірлі М.А., док-т про надання диплому № 060429 від 1 липня 2010 р.]. Сфера наукових інтересів – міжнародне право, право Європейського Союзу, порівняльне правознавство, порівняльне цивільне і торгове право. Є членом Української асоціації порівняльного правознавства. Учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій і семінарів, зокрема Міжнародної школи-практикума молодих вчених-юристів, що проходить під егідою Інституту законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації (отримані сертифікати), міжнародних наукових семінарів, що проводяться Українською асоціацією порівняльного правознавства (отримані сертифікати).  З 2006 р. викладає курс лекцій англійською мовою «International and Legal Aspects of the Formation and Development of the European Security System» (підготовлена методична програма).

Сфера наукових інтересів:

право міжнародної безпеки, право Європейського Союзу

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Фахові видання:

1. Гладенко О. М. Міжнародно–правові аспекти інтеграції України до Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Одеса : Юридична література. – 2005., Вип. 24. – С. 130–138.

2. Гладенко О. М. Зовнішньополітичні положення Конституції Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2005., Вип. 29. – С. 575–581.

3. Гладенко О. М. Проблемы некоторых компаративно–правовых понятий. О. М. Гладенко // Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку : Зб. наук. статей. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського; Київський університета права НАН України, 2006. – С. 378–384.

4. Гладенко О. М. Экологические аспекты общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза. О. М. Гладенко // Українсько–грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно–правові дослідження». – 2006. – № 1. – С. 154–166.

5. Гладенко О. М. Некоторые проблемы политико–правовой интеграции на примере Европейского Союза. О. М. Гладенко // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса : ПП «Фенікс», 2007. – Вип. 30. – С. 147–153.

6. Гладенко О. М. Європейська політична співпраця як прообраз спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Акту­альні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. Вип. 34. / Редкол.: С.В. Ківалов (голов, ред.) та ін.; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса : Юридична літера­тура, 2007. – С. 81–86.

7. Гладенко О. М. Европейская интеграция: основные теории. О. М. Гладенко / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Ідея держави і права. Спеціальний випуск № 3. У чотирьох частинах. Луганськ : 2007. – Ч. 4. –– С. 9–17.

8. Гладенко О. М. Перспективи інтеграції України з Європейським Союзом у сфері зовнішньої політики й політики безпеки. О. М. Гладенко // Українсько–грецький міжнародний науковий юридичний журнал "Порівняльно–правові дослідження". – 2007. – № 1–2. – С. 312–316.

9. Гладенко О. М. Міжнародно–правові аспекти багатовекторності зовнішньої політики України. О. М. Гладенко // Акту­альні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 36. / Редкол.: С. В. Ківалов (голов, ред.) та ін.; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса : Юридична літера­тура, 2007. – С. 361–367.

10. Гладенко О. М. Лісабонський договір ЄС 2007 року як новий етап еволюційного розвитку права Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 1 (11). – С. 73–77.

11. Гладенко О. М. Засновницькі договори як механізм еволюції права Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 247–251.

12. Гладенко О. М. Громадянство Європейського Союзу в контексті питань безпеки // Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Право». – 2009. – № 2. (0,5 д.а.)

13. Гладенко О. М. Правові основи зовнішньополітичної діяльності ЄС за Лісабонським договором: український контекст // Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Право». – 2010. – № 1. (0,6 д.а.)

 

Інші видання:

1. Гладенко О. М. Нормативно–правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом. О. М. Гладенко // Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку : Збірник матеріалів міжнародної конференції. 27.01–02.02.2006 p., м. Косів Івано–Франківської області / Редкол. Ю. С. Шемшу­ченка, О. Ф. Андрійко та ін. – К. : 2006. – Випуск 7. – С. 272–277.

2. Гладенко О. М. Міждержавний та наднаціональний механізми прийняття рішень у правовій системі Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Правове життя сучасної України: тези доповідей 9–ї звітної наукової конференції професорсько–викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю. М. Оборотов // Одеська націон. Юрид. Акад. – Одеса : Фенікс, 2006. – С. 215–217.

3. Гладенко О. М. Духовно–культурные предпосылки европейского единения. О. М. Гладенко / Право, держава, духовність: Шляхи розвитку та взаємодії. Тези доповідей міжнар. наук.–практ. конфер. ОНЮА «Право, держава, духовність : Шляхи розвитку та взаємодії» ; м. Одеса, 3 вересня 2006 р. / Відп. ред. Ю. М. Оборотов, Г. І. Чанишева. – Одеса : Фенікс; 2006. – С. 61–64.

4. Гладенко О. М. Концепция дифференцированной интеграции: вопросы теории. О. М. Гладенко / Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції правників–початківців, присвяченої пам’яті видатних учених–юристів П. О. Недбайла, О. В, Сурилова, В. В. Копейчикова, Одеса, 10–11 жовтня 2006 р. / Відп. ред. Ю. М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2006. – С. 48–53.

5. Gladenko O. M. International and Legal Aspects of the Formation and Development of the European Security System : Working programme for the course of lectures. O. M. Gladenko // Odessa National Academy of Law. – Odessa : Feniks, 2007. – 50 p.

6. Гладенко О. М. Закон в праве Европейского Союза. О. М. Гладенко // Закон: стабильность и динамика (Материалы заседания Межд. шко­лы–практикума молодых ученых–юристов, Москва, 1–3 июня 2006 г.) / Отв. ред. Т. Я. Хабриева. – М. : Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2007. – С. 339–346.

7. Гладенко О. М. Проблеми багатовекторності зовнішньої політики України. О. М. Гладенко // Правове життя сучасної України: Тези доповідей 10–ї ювілейної звітної наукової конференції професорсько–викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – Одеса : Фенікс, 2007. – С. 180–182.

8. Гладенко О. М. Інтеграція України у економічно–правовий простір Європейського Союзу: проблеми та перспективи. О. М. Гладенко // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція : правові та економічне аспекти : Зб. статей учасників міжнар. наук.–практич. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 р.) / Відп. ред. М. П. Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект «Торгівельна політика України». – Б–ка журналу «Юридический вестник». – Одеса : «Фенікс», 2007. – С. 111–120.

9. Гладенко О. М. Правовые основы участия Украины в миротворческой деятельности Европейского Союза. О. М. Гладенко // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя сучасної України» / Відп. ред. д–р юрид. наук, проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 489–491.

10. Гладенко О. М. Співвідношення принціпів права Європейського Союзу з загальними принципами міжнародного права. О. М. Гладенко // Матеріали IV Звітної науково–практичної конференції професорсько–викладацького складу (м. Одеса, 9 квітня 2009 року). – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2009. – С. 74–76.

11. Гладенко О. М. Перспективи розвитку кримінального права Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Правове життя сучасної України : Тези доповідей 12–ї ювілейної звітної наукової конференції професорсько–викладацького і аспірантського складу // Одеська національна юридична академія. – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 180–182.

 

Посібники з грифом МОН:

1. Гладенко О.М. (в співавторстві) Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібник / за ред. Аракеляна М.Р., Вишнякова О.К. – К.: Істина, 2010. – 528 с. (0,6 д.а.)

 

Депоновані рукописи:

1. Гладенко А.Н. Реализация концепций межгосударственной интеграции на примере государств Европы // Альманах международного права (1,36 д.а.)

2. Гладенко А.Н. Историко-правовые основы межгосударственной интеграции в Европе // Сборник научных статей, посвященный юбилею проф. Черкеса М.Е. (0,5 д.а.)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments